Digipädevus maailmas

Kuidas arendatakse haridusvaldkonna digipädevusi teistes riikides? Pakume sulle võrdluseks väikest ülevaadet erinevate riikide kogemusest.

Opeka võimaldab hinnata õpetajate digipädevusi, haridusasutuse digiküpsust ja annab koolipidaja vaate tervikuna (digipädevused + haridusasutuse digiküpsus).

Opeka võimaldab õpetajal:

 • hinnata oma digipädevusi ja valmisolekut tehnoloogilisi lahendusi haridusasutuses rakendada;
 • võimalust disainida ja planeerida isiklik arenguprogramm digipädevuste arendamiseks;
 • kujundada õpetamise ja õppimise kultuuri haridusasutuses;
 • võrrelda enda IKT lahenduste kasutamise praktikat teiste õpetajate omaga.


Koolile pakub Opeka:

 • lihtsat aruandlusvormi vajaduste väljaselgitamiseks;
 • ülevaadet haridusasutuse digiküpsuse ja IKT valmiduse kohta;
 • arengu- ja koolitusvajaduse statistikat ja analüüsi;
 • tuge tehnoloogia kasutamise tavade ja õpetamis-õppimiskultuuri arendamise planeerimisel;
 • võrdlust kohaliku ja riikliku tasemega;
 • tuge iga-aastase digistrateegia ja arengukava uuendamisel;
 • koolisisest võrgustikku digivõimekuse arengu toetuseks.


Koolipidajale pakub Opeka:

 • reaalajas aruandeid ja analüüse koolide digiküpsuse kohta;
 • teavet omavalitsuste tegevuste kohta, et planeerida digitehnoloogiaalaseid koolitusi, infrastruktuuri jms;
 • iga-aastaste digistrateegiate/arengukavade väljatöötamise ja jätkusuutlikkuse hindamist;
 • piirkondlikke aruandeid ja analüüse.

 

Tulemuste vaade koolile:

Tulemuste vaade koolile:

Tulemuste vaade õpetajale:

Tulemuste vaade õpetajale:

LIKA on haridusasutuse (kooli, lasteaia) digiküpsuse hindamise vahend, mis hõlmab endas kolme komponenti – hindamine, arengukava koostamine ja elluviimine. Lahenduse eesmärk on anda ülevaade õpetajate digipädevustest ja valmisolekust rakendada digitehnoloogiat õpetamisel ja õppijate toetamisel. Lisaks aitab vahend kaardistada asutuse infrastruktuuri. LIKA on eelkõige mõeldud haridusasutuse juhile/juhtkonnale, kuid sobib kasutamiseks ka omavalitsusele. 

Keskkonnas on raamistik ja hindamismudel kohandatud vastavalt kooliastmetele – lasteaed, põhikool, gümnaasium ja kõrgkool. 

Hindamismudel on jaotatud nelja hinnatavasse valdkonda – organisatsioonisisene juhtimine, infrastruktuur, pädevused, tehnoloogia rakendamine ning eelneva analüüs ja arengukava koostamine.

Pädevuste osa on üles ehitatud enesehindamise küsimustikuna. 

Hindamisskaala on jaotatud protsessi etappideks:

Oluline, kuid planeerimata (not planned, relevant); planeeritud (planned), arendustegevustega on alustatud (started), peaaegu saavutatud (almost there), saavutatud (achieved).

 

Küsimuste vaade:

 

Tulemuste vaade:

The Digital Competence Wheel. Taanlaste digipädevuste ratta eesmärk on pakkuda ülevaade küsimustikutäitja digipädevustest, anda ideid ja pakkuda lahendusi digipädevuste arendamiseks. Keskkonna on loonud Digital Dannelse keskus, mis tegeleb alates 2009. aastast tehnoloogiaalase teadmuse kujundamisega hariduses.

Digipädevuste ratta aluseks on Euroopa Komisjoni DigComp kodaniku digipädevusraamistik. Platvorm on taani-, saksa-, hispaania-, islandi- ja ingliskeelne.

Keskkonna alla kuuluvad:

 1. Personaalne pädevusratas – digipädevuste analüüs 16 alampädevuse põhjal;
 2. Personaliseeritud tagasiside – soovitused digipädevuste arendamiseks kolmes kategoorias;
 3. Näited – 50 näidet digipädevuste olemuse kohta;
 4. Harjutused – 184 harjutust ja näidet digipädevuste arendamiseks.
 

Lisaks sellele on võimalik organisatsioonidel registreerida end premium kasutajaks, mis võimaldab vaadata organisatsiooni töötajate digipädevusi tervikuna, pakkudes seejuures võimalusi organisatsiooni digivõimekuse tõstmiseks ja digipädevuste koolituste planeerimiseks. 

Premium konto võimalused:

 1. Pädevusratta kohandamine – alampädevusi on võimalik lisada, eemaldada ja muuta vastavalt organisatsiooni vajadustele;
 2. Küsimuste kohandamine – olemasolevaid testiküsimusi on võimalik muuta, et see sobituks organisatsiooni eripäradega ning töötajate tööülesannetega ja tegevustega;
 3. Analüüside/raportite koostamine – organisatsiooni töötajate digipädevuste ülevaate analüüs ning tulemuste võrdlemine;
 4. Arutelude funktsioon – võimalus töötajatega digipädevuste arendamise teemadel arutleda;
 5. Kohandatud digipädevuste arendamine – organisatsiooni juhil on võimalus kõikide töötajate pädevusrattaid näha ning pakkuda vastavalt sellele personaliseeritud tuge digipädevuste arendamiseks;
 6. Mõju hindamine – organisatsiooni arengutegevuste planeerimine ning hindamine. Võimalus on võrrelda eelneva perioodi tulemusi ning analüüsida planeeritud arendustegevuste mõju.

 

Küsimuse vaade:

Tulemuste vaade:

Tulemuste vaade tervikuna:

The Digital Teacher on erinevate haridusastmete õpetajatele suunatud enesekohaste väidetega küsimustik, mis jaotab digipädevused kuude valdkonda:

 1. Digitaalne maailm (digital world);
 2. Digitaalne klassiruum (digital classroom);
 3. Digitaalne õpetaja (digital teacher);
 4. Õppimise disainimine (designing learning);
 5. Õppimise edastamine (delivering learning);
 6. Õppimise hindamine (evaluating learning).

 

Küsimustik koosneb 58 küsimusest/väitest ning hindamisskaala jaotub neljaks – teadlikkus (awareness); mõistmine (understanding); harjumus (habit); meisterlikkus (mastery). Igas valdkonnas on 10 küsimust, kus vastajal tuleb hinnata oma senist tegevust. Mudel rõhub professionaalsele pedagoogilisele arengule, milles digitehnoloogia on üks võimalus õpetamispraktikat rikastada. Küsimustik põhineb  raamistikul Cambridge English Digital Framework”.

 

Küsimuse vaade:

 

Tulemuste raporti näidis (koos legendiga):

Hispaaniakeelne portfooliol põhinev lahendus, mis hõlmab nelja komponenti:

 1. Kasutaja (õpetaja) profiili koostamine (valdkond, tööstaaž, haridus, õpetatav haridusaste jms);
 2. Automatiseeritud digipädevustest (põhineb DigComp raamistikul);
 3. Tõendusmaterjalide moodul digipädevuste ja tehnoloogia rakendamist hõlmavate õpetamispraktikate tõendamiseks (võimaldab lisada, korraldada ja süstematiseerida  tõendusmaterjale tüüpide kaupa – näiteks õpimärgid, tunnistused, diplomid, projektide kirjeldused ja tulemid, töö õpilastega ja haridusasutuses üldisemalt, digitaalsed artefaktid, avatud õppematerjalid, trükised jne);
 4. Raport, mis koostatakse vastavalt õpetaja profiilile, digipädevustesti tulemusele ja tõendusmaterjalidele. Raportit on võimalik jagada ja alla laadida. Kui kasutaja uuendab tõendusmaterjale või teeb digipädevustesti uuesti, uueneb raport automaatselt. 

Tehniline lahendus ja protsess rõhuvad eelkõige professionaalsele arengule ja digipädevuste rollile selles.

 

Küsimuste vaade:

 

Pädevusvaldkondade vaade:

 

Platvormi arenduse ajajoon:

PIX on teadmistepõhistel ja probleemülesannetel põhinev lahendus, kus digipädevused on jaotatud viide valdkonda (infromationcommunication and collaborationdigital content creationsafetydigital environment/problem solving). Mudel toetub Euroopa Komisjoni DigComp kodaniku digipädevusraamistikule ja on saadaval vaid prantsuskeelsena.

Erinevalt teistest keskkondadest keskendub PIX probleemülesannete lahendamisele. See tähendab, et vastajalt oodatakse pigem otsingumootori kasutamise oskust kui faktide peast teadmist. Näide küsimusest: “Mis aastatel oli Ameerika Ühendriikide president Barack Obama?”

Küsimuse vaade:

Tulemuste vaade:

MENTEP (mentorlus tehnoloogiaga rikastatud õpetamises) oli riikideülene digipädevuste hindamiseks disainitud lahendus, mis on saadaval 18 keeles, teiste seas ka eesti keeles.

Platvorm loodi eesmärgiga testida enesehindamise tööriista võimalusi õpetajate pedagoogiliste digipädevuste arengu toetamiseks. Küsimustiku valideerimine toimus 2015.–2018. aastani ning selles osalesid 496 kooli õpetajad 11 riigist. Osalevate riikide arvu poolest on see seni suurim juhusliku valimiga kontrollitud katse õpetajakoolituse valdkonnas.

Mentep rakendab mugandatud versiooni Euroopa Komisjoni DigComp kodaniku digipädevusraamistikust ning seda võib pidada esimeseks DigCompEdu lihtsustatud versiooniks. Mentep digipädevusvaldkonnad on:

 • digipedagoogika,
 • digisisu kasutamine ja loomine,
 • suhtlemine ja koostöö digivahenditega,
 • digikodaniku teadmised.  

Tegemist on enesekohaste väidete küsimustikuga 5-pallisel skaalal, kus väited on esitatud juhuslikkuse alusel. 

Küsimuse vaade:

Tulemuste vaade:

DigCompEduSAT oli teadmistepõhine küsimustik, mis on saadaval ka eesti keeles. Küsimustik põhineb õpetajate digipädevuste raamistikul DigCompEdu. Selle asemel on Euroopa Komisjon loonud enesehindamisküsimustiku Selfie4Teachers

Küsimuse vaade:

DigCompEdu Check-In tool on enesekohastel väidetel põhinev küsimustik, mis põhineb DigCompEdu raamistikul ning on suunatud haridustöötajatele kõigil haridusastmetel. Platvorm on ingliskeelne.

Küsimuse vaade: