Õpetaja kutsestandard

Digipädevus on uuendatud õpetajate kutsestandardites kirjeldatud ühe läbiva pädevusena. See tähendab, et digitehnoloogia rakendamine on osa õpetaja igapäevatööst ning selle mõistmine on oluline osa õpetaja professionaalsuses. Digitehnoloogia rakendamise valdkonnad on lisatud kutsestandardite kohustuslike kompentside kirjeldustesse ning (kutse)õpetajale on tegevusnäitajate all esitatud nõue hinnata ja arendada oma digikompetentsust vastavalt haridusvaldkonna digipädevusmudelile.

Kõikidesse kutsestandarditesse (v.a. kutseõpetaja kutsestandard, tase 5) on lisatud ühe valitava kompetentsina digipedagoogika rakendamine. Lisapädevusega õpetajad on kolleegidele oluliseks toeks ning on oma organisatsioonis digitehnoloogia rakendamise  eestvedajad. Digipedagoogika tegevusnäitajad erinevatele õpetaja kutsestandardi tasemetele on toodud alljärgnevas tabelis.

Digipedagoogika tegevusnäitajad

1.1 Andmete, info ja digisisu otsing, sirvimine ja filtreerimine.

Õppija sõnastab oma teabevajaduse ja rakendab sobivaid infootsingu võtteid. Õppija otsib, sirvib ja filtreerib eesmärgipäraselt andmeid, infot ja materjale digikeskkonnas.

 1. loob ja koostab juhend- ja metoodilisi materjale digivahendite rakendamiseks oma õppeasutuses; korraldab ja viib läbi digipädevuse arengut ja erinevate digivahendite mõtestatud kasutamist toetavaid sisekoolitusi; soovitab digivahendeid, nõustab ja abistab kolleege digivahendite leidmisel, kasutusele võtmisel ja turvalisel kasutamisel; tõhustab koostöös oma kooli õpetajatega digivahendite kasutamist õppetöös;
 2. analüüsib organisatsiooni digitaristut ja teeb ettepanekuid selle kaasajastamiseks ning rakendamiseks õppeprotsessis; hindab turvariske ja teeb ettepanekuid nende maandamiseks;
 3. toetab ja hindab digivahendite väljapakkumise ja digipädevuse õppetöösse lõimimisega õppekava arendustööd.

lisaks eelnevale tasemele

 1. tõhustab koostöös oma piirkonna koolidega digivahendite kasutamist õppetöös;
 2. analüüsib organisatsiooni digitaristut ja teeb ettepanekuid selle kaasajastamiseks ning rakendamiseks nii õppeprotsessis kui ka õppeasutuse juhtimises; 
 3. osaleb digivaldkonna strateegia väljatöötamises ja seiramises ning valdkondlikes koostöövõrgustikes kooli ja piirkonna tasandil; toetab haridusasutuse juhtkonda haridustehnoloogia valdkonna strateegilises planeerimises.
 1. loob ja koostab juhend- ja metoodilisi materjale digivahendite rakendamiseks riiklikul tasandil; korraldab ja viib riiklikul tasandil läbi digipädevuste arengut ja erinevate digivahendite mõtestatud kasutamist toetavaid koolitusi; koolitab õpetajate digipädevuse arendamisega seotud teemadel taseme- või täiendusõppes; soovitab digivahendeid, nõustab ja abistab kolleege digivahendite leidmisel, kasutusele võtmisel ja turvalisel kasutamisel; tõhustab koostöös oma piirkonna koolidega digivahendite kasutamist õppetöös ning levitab digivaldkonna metoodikaid riiklikul tasandil;
 2. analüüsib organisatsiooni digitaristut ja teeb ettepanekuid selle kaasajastamiseks ning rakendamiseks nii õppeprotsessis kui õppeasutuse juhtimises; hindab turvariske ja teeb ettepanekuid nende maandamiseks;
 3. toetab ja hindab digivahendite väljapakkumise ja digipädevuse õppetöösse lõimimisega õppekava arendustööd; osaleb digivaldkonna strateegia väljatöötamises ja seiramises ning valdkondlikes koostöövõrgustikes riiklikul tasandil; toetab piirkondlikke ja riiklikke töörühmi haridustehnoloogia valdkonna strateegilises planeerimises.
Digipedagoogika rakendamine

1. Koolitamine ja nõustamine 
2. Õpikeskkonna kujundamine 
3. Arendustegevus

Õpetaja TASE 6
Õpetaja TASE 7
Kutseõpetaja TASE 6

 1. loob ja koostab juhend- ja metoodilisi materjale digivahendite rakendamiseks oma õppeasutuses; korraldab ja viib läbi digipädevuse arengut ja erinevate digivahendite mõtestatud kasutamist toetavaid sisekoolitusi; soovitab digivahendeid, nõustab ja abistab kolleege digivahendite leidmisel, kasutusele võtmisel ja turvalisel kasutamisel; tõhustab koostöös oma kooli õpetajatega digivahendite kasutamist õppetöös;
 2. analüüsib organisatsiooni digitaristut ja teeb ettepanekuid selle kaasajastamiseks ning rakendamiseks õppeprotsessis; hindab turvariske ja teeb ettepanekuid nende maandamiseks;
 3. toetab ja hindab digivahendite väljapakkumise ja digipädevuse õppetöösse lõimimisega õppekava arendustööd.

Vanemõpetaja TASE 7
Kutseõpetaja TASE 7

 1. loob ja koostab juhend- ja metoodilisi materjale digivahendite rakendamiseks piirkondlikul tasandil; korraldab ja viib läbi digipädevuste arengut ja erinevate digivahendite mõtestatud kasutamist toetavaid koolitusi väljaspool oma kooli; soovitab digivahendeid, nõustab ja abistab kolleege digivahendite leidmisel, kasutusele võtmisel, ja turvalisel kasutamisel; tõhustab koostöös oma piirkonna koolidega digivahendite kasutamist õppetöös;
 2. analüüsib organisatsiooni digitaristut ja teeb ettepanekuid selle kaasajastamiseks ning rakendamiseks nii õppeprotsessis kui ka õppeasutuse juhtimises; hindab turvariske ja teeb ettepanekuid nende maandamiseks;
 3. toetab ja hindab digivahendite väljapakkumise ja digipädevuse õppetöösse lõimimisega õppekava arendustööd; osaleb digivaldkonna strateegia väljatöötamises ja seiramises ning valdkondlikes koostöövõrgustikes kooli ja piirkonna tasandil; toetab haridusasutuse juhtkonda haridustehnoloogia valdkonna strateegilises planeerimises.

Meisterõpetaja TASE 8
Kutseõpetaja TASE 8

 1. loob ja koostab juhend- ja metoodilisi materjale digivahendite rakendamiseks riiklikul tasandil; korraldab ja viib riiklikul tasandil läbi digipädevuste arengut ja erinevate digivahendite mõtestatud kasutamist toetavaid koolitusi; koolitab õpetajate digipädevuse arendamisega seotud teemadel taseme- või täiendusõppes; soovitab digivahendeid, nõustab ja abistab kolleege digivahendite leidmisel, kasutusele võtmisel ja turvalisel kasutamisel; tõhustab koostöös oma piirkonna koolidega digivahendite kasutamist õppetöös ning levitab digivaldkonna metoodikaid riiklikul tasandil;
 2. analüüsib organisatsiooni digitaristut ja teeb ettepanekuid selle kaasajastamiseks ning rakendamiseks nii õppeprotsessis kui õppeasutuse juhtimises; hindab turvariske ja teeb ettepanekuid nende maandamiseks;
 3. toetab ja hindab digivahendite väljapakkumise ja digipädevuse õppetöösse lõimimisega õppekava arendustööd; osaleb digivaldkonna strateegia väljatöötamises ja seiramises ning valdkondlikes koostöövõrgustikes riiklikul tasandil; toetab piirkondlikke ja riiklikke töörühmi haridustehnoloogia valdkonna strateegilises planeerimises.

Uuendatud õpetajate kutsestandardites on õpetajatele esitatud selge nõue analüüsida ja arendada oma digipädevust. Sellega on loodud oluline eeldus digipädevusmudeli ja hindamisinstrumentide rakendamiseks.