Hindamiskriteeriumid on soovituslik abimaterjal õpetajale. Hindamiskriteeriumid on esitatud kooliastmete kaupa (I kooliaste: 1.–3. klass; II kooliaste: 4.–6. klass; III kooliaste: 7.–9. klass).

1. INFO- JA ANDMEKIRJAOSKUS

LÕK- Õppija- 1.0 info- ja andmekirjaoskus copy2x
1.1 Andmete, info ja digisisu otsing, sirvimine ja filtreerimine.

Õppija sisestab õpetaja abiga teemakohaseid võtmesõnu otsimootorisse ning leiab vajalikud materjalid ja teabeallikad juhendaja abil üles.

Õppija salvestab õpetaja juhendamisel internetist leitud infot/materjale ja kasutab järjehoidjariba.

Õppija:
1.1.1. Avab juhendamisel veebilehitseja;
1.1.2. Valib koos õpetajaga sobivad võtmesõnad infootsinguks;
1.1.3. Tuleb toime ruutkoodi skaneerimisega.

Õppija:
1.1.4. Teeb vahet võtmesõnal ja veebiaadressil;
1.1.5. Teeb vahet otsingukastil ja aadressiribal;
1.1.6. Salvestab õpetaja abiga leitud infot.

Õppija:
1.1.7. Kasutab õpetaja suulisel juhendamisel info leidmiseks etteantud filtreid ja kriteeriumeid;
1.1.8. Otsib juhendamisel erinevatelt veebilehtedelt infot;
teab, et erinevad otsingumootorid võivad anda erinevaid tulemusi;
1.1.9. Leiab oma e-postkastist kirju saatja või kuupäeva järgi, kasutades vajaduse korral õpetaja abi;
1.1.10. Kasutab vajaduse korral järjehoidjariba.

1.2 Andmete, info ja digisisu hindamine

Õppija mõistab selgituste abil teabe kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate objektiivsust, kasutades selleks õpetaja abi.

Selle hindamiskriteeriumiga tegeletakse järgmises kooliastmes.

Selle hindamiskriteeriumiga tegeletakse järgmises kooliastmes.

1.2.1. Teab, et veebis olev informatsioon ei pruugi olla usaldusväärne;
1.2.2. Tuvastab leitud allika autori, kasutades vajaduse korral õpetaja abi.

1.3 Andmete, info ja digisisu haldamine

Õppija salvestab ja taasesitab leitud teavet ja lihtsamat digitaalset sisu, kasutades õpetaja abi.

Õpilane korrastab õpetaja abiga leitud digimaterjale.

Õppija:
1.3.1. Kopeerib ja kleebib õpetaja abiga märgistatud teksti etteantud kohta;
1.3.2. Salvestab õpetaja juhendamisel teksti ja pilti.

Õppija:
1.3.3. Otsib salvestatud sisu seadmest üles, vajaduse korral kasutab õpetaja abi;
1.3.4. Avab ja sulgeb õpetaja juhendamisel veebilehitsejas uusi sakke.

Õppija:
1.3.5. Salvestab ja taasesitab erinevat digisisu (audio, video), vajaduse korral kasutab õpetaja abi;
1.3.6. Salvestab ja kustutab järjehoidjaid veebilehitsejas;
1.3.7. Korrastab faile (nimetab ümber, kopeerib, lõikab ja kleebib);
1.3.8. Lühendab veebiallika linki;
1.3.9. Salvestab digitaalset sisu füüsilisele seadmele või pilvehoidlasse.

2. SUHTLUS JA KOOSTÖÖ DIGIKESKKONNAS

LÕK- Õppija- 2.0 Suhtlus ja koostöö digikeskkonnas copy2x
2.1 Suhtlemine digivahendite abil

Õppija suhtleb vanemate, õpetajate ja kaasõppijatega, kasutades digivahendeid ja eakohaseid rakendusi viisakusreegleid järgides.

Õppija suhtleb õpetaja suunamisel piiratud ja avatud kasutajaskonnaga digikeskkondades.

Õppija:
2.1.1. Kasutab õpetaja abiga vanematega suhtlemiseks nutitelefoni põhilisi funktsioone (helistamine, sõnumi saatmine).

Õppija:
2.1.2. Osaleb õpetaja suunamisel videokohtumisel (Google Meet, Zoom);
2.1.3. On teadlik ohtudest, mis kaasnevad digisuhtluses tundmatute inimestega;
2.1.4. Haldab ja kustutab eesmärgist lähtuvalt eri tüüpi sõnumeid, kasutades vajaduse korral õpetaja abi;
2.1.5. Loob ja seadistab enda e-posti aadressi kasutades vajaduse korral õpetaja abi.

Õppija:
2.1.6. Valib konto loomisel turvalise salasõna;
2.1.7. Saadab e-kirja, järgides netiketi reegleid;
2.1.8. Lisab ja avab õpetaja juhendamisel erinevaid manuseid;
2.1.9. Oskab sotsiaalmeedia konto omamisel seadistada kasutaja profiili turvaliseks (vajaduse korral kasutab õpetaja juhendamist);
2.1.10. Mõistab digisuhtluses kasutatavaid enamlevinud lühendeid, emotikone, emoji’sid;
2.1.11. Teab, kuhu pöörduda abi saamiseks digimaailmas (nt veebikonstaabel).

2.2 Andmete, info ja digisisu jagamine

Õppija jagab leitud teavet ja loodud sisu valitud digikeskkonnas ja piiratud kasutajaskonnaga veebikeskkondades, kasutades õpetaja abi.

Selle hindamiskriteeriumiga tegeletakse järgmises kooliastmes.

Õppija:
2.2.1. Jagab dokumente ja pilte õpetaja valitud digikeskkonnas, kasutades õpetaja abi.

Õppija:
2.2.2. Jagab sisu erinevates piiratud kasutajaskonnaga veebikeskkondades, kasutades vajaduse korral õpetaja abi;
2.2.3. Jagab õpetaja juhendamisel ekraanikuva kaasõppija või õpetajaga, nt videovestluses.

2.3 Kodanikuaktiivsus digikeskkonnas

Õppija kasutab kooli õppeinfosüsteemi, kasutades vajaduse korral õpetaja abi.

Õppija kasutab õppimiseks kooli pakutud digikeskkondi, kasutades vajaduse korral õpetaja abi (pilveteenused).

Selle hindamiskriteeriumiga tegeletakse järgmises kooliastmes.

Õppija:
2.3.1 Teeb õpetaja abiga kooli õppeinfosüsteemi konto ja kasutab loodud kontot oma õpiinfo vaatamiseks.

Õppija:
2.3.2 Teab, et tehnoloogiat saab kasutada erinevate asutustega suhtlemiseks (nt valitsus, pangad);
2.3.3. Kasutab juhendamisel igapäevaelus vajaminevaid riigi infosüsteeme ning e-teenuseid (riigiportaal eesti.ee; Töötukassa e-teenused).
2.3.4. Kasutab turvaliselt ID-kaarti ja Smart-IDd;
2.3.5. Kasutab turvaliselt internetipanka;
2.3.6. Teab, kuidas hääletada e-valimistel;
2.3.7. Leiab juhendamisel sotsiaalmeediast oma huvidele vastavaid kogukondi.

2.4 Koostöö digikeskkonnas

Õppija teeb teistega koostööd etteantud keskkonnas, kasutades õpetaja abi.

Õppija loob koostöös kaasõppijatega interaktiivset digitaalset sisu, kasutades õpetaja abi.

Õppija:
2.4.1 Kasutab lihtsamaid õpetaja valitud nutirakendusi, järgides kokkulepitud reegleid.

Õppija:
2.4.2 Kasutab lihtsamaid õpetaja valitud nutirakendusi või programme, järgides kokkulepitud reegleid.

Õppija:
2.4.3. Leiab internetist (koostöös õpetajaga) oma õppe-eesmärgist lähtuvalt vajalikke kogukondi;
2.4.4. Teeb koostööd etteantud keskkonnas.

2.5 Viisakas käitumine digikeskkonnas

Õpetaja juhendamisel mõistab ja rakendab õppija kokkulepitud käitumisnorme privaatses ja avalikus digikeskkonnas.

Õppija mõistab ja selgitab suunavate küsimuste abil, millised võivad olla digisuhtluses ebaeetilise käitumise tagajärjed.

Õppija:
2.5.1 Saab õpetaja selgituse abil aru, et veebikeskkonnas ja elus kehtivad sarnased käitumisnormid.

Õppija:
2.5.2. Tunneb veebis suhtlemise põhireegleid (netikett) ja järgib neid oma tegevustes;
2.5.3 Tunneb ära enamlevinud digisuhtluse ohuolukorrad ja oskab nendest teatada õpetajale/täiskasvanule.

Õppija:
2.5.4. Järgib sotsiaalmeedias ja sõpradega suheldes viisakusreegleid;
2.5.5. Selgitab õpetaja abistavate küsimuste toel, millised võivad olla digisuhtluses ebaeetilise käitumise tagajärjed.

2.6 Digitaalse identiteedi haldamine

Õppija mõistab suunavate küsimuste abil, mis on virtuaalne identiteet ja digitaalne jalajälg.

Õppija mõistab, kaitseb ja kujundab oma digitaalset jalajälge, vajaduse korral kasutab õpetaja abi.

Selle hindamiskriteeriumiga tegeletakse järgmises kooliastmes.

Õppija:
2.6.1. Teab, et internet ei ole anonüümne;
2.6.2. Teab, mis on kasutajaprofiil;
2.6.3. Teab, millal kasutada oma pärisnime ja millal olla anonüümne;
2.6.4 Logib oma kontodelt välja.

Õppija:
2.6.5 Teeb vahet reaalsel ja virtuaalsel identiteedil, vajaduse korral küsib õpetajalt selgitust;
2.6.6. Teab, mis on digitaalne jalajälg ja saab aru, kuidas see kujuneb;
2.6.7. Saab aru, kuidas tema digitaalne jalajälg võib olla nähtav teistele;
2.6.8. Saab aru, et internetti üles pandud info võib jääda veebi pikaks ajaks;
2.6.9. Leiab suulisel juhendamisel enda kohta informatsiooni otsingumootori abil;
2.6.10. Teab, kuhu ja kelle poole probleemide puhul pöörduda (vanem, õpetaja, veebikonstaabel);
2.6.11. Teab, mis on mitmeastmeline või -faktoriline isikutuvastus ja oskab juhendamisel seda seadistada;
2.6.12. Häälestab õpetaja juhendamisel oma sotsiaalmeedia kontode ja postituste privaatsusseadeid.

3. DIGISISU LOOMINE

LÕK- Õppija- 3.0 Digisisu loomine copy2x
3.1 Digisisu arendus

Õppija loob ja vormindab õpetaja abiga lihtsamat digisisu.

Õppija:
3.1.1 Avab ja sulgeb nutirakenduse;
3.1.2. Pildistab ja filmib nutiseadmega, kasutades õpetaja abi;
3.1.3. Vajaduse korral kustutab pildi nutiseadmest.

Õppija:
3.1.4. Kasutab õpetaja juhendamisel tekstitöötluses lihtsamaid funktsioone (sh tabeli loomine ja pildi lisamine);
3.1.5. Kasutab õigekirjakontrolli;
3.1.6. Joonistab juhendamisel arvutis, veebirakenduses või nutiseadmes pildi;
3.1.7. Filmib nutiseadmega;
3.1.8 Loob digitaalse plakati, mõttekaardi, sõnapilve vms.

Õppija:
3.1.9. Teab nutiseadmega pildistamise ja filmimise lihtsamaid põhimõtteid;
3.1.10. Kasutab iseseisvalt tekstitöötluses lihtsamaid funktsioone;
3.1.11. Kasutab iseseisvalt lihtsamaid tabeltöötlusprogrammi funktsioone;
3.1.12. Loob, vormindab ja salvestab õpetaja juhendamisel ainealast (lihtsustatud) referaati;
3.1.13. Tuleb toime õpetaja juhendamisel esitluse loomisega;
3.1.14. Valmistab õpetaja abiga ette faile koolis olevate seadmete (3D-printer, CNC-pink, tikkimismasin) kasutamiseks;
2.1.15. Koostab avaldust ja kandideerimisdokumente.

3.2 Digisisu kohandamine

Õppija teeb enda ja teiste loodud digisisus muudatusi, kasutades õpetaja abi.

Selle hindamiskriteeriumiga tegeletakse järgmises kooliastmes.

Õppija:
3.2.1 Redigeerib õpetaja abiga teksti ja pilti (lõikab, muudab suurust, kleebib, kopeerib);
3.2.2. Koostab juhendamisel enda või teiste piltidest kollaaži.

Õppija:
3.2.3. Teeb lihtsamat fototöötlust veebi- või nutirakendusega (nt lisab teksti, filtreid), kaustades vajaduse korral õpetaja abi;
3.2.4. Skaneerib dokumenti/pilti nutitelefoni või skanneri abil, kasutades vajaduse korral õpetaja abi;
3.2.5. Teeb juhendamisel ekraanipilti;
3.2.6. Loob juhendamisel digisisu (nt plakat, e-raamat, ajaleht, esitlus), kombineerides teksti ja pilti;
3.2.7. Teeb õpetaja abiga lihtsamat videotöötlust.

3.3 Autoriõigus ja litsentsid

Õppija on teadlik, et internetis kättesaadav digitaalne materjal võib olla autoriõigustega kaitstud.

Õppija kasutab oma töös korrektset viitamist, arvestab autoriõiguse häid tavasid kasutades õpetaja abi.

Selle hindamiskriteeriumiga tegeletakse järgmises kooliastmes.

Õppija:
3.3.1. Teab, et igal internetist leitud materjalil on oma autor;
3.3.2. Viitab õpetaja juhendamisel internetist leitud infole.

Õppija:
3.3.3 Kasutab oma töös korrektset viitamist, kasutades õpetaja abi;
3.3.4. Arvestab autoriõiguse häid tavasid;
3.3.5. Teab, mis on piraattarkvara ja väldib selle kasutamist.

3.4 Programmeerimine

Õppija kasutab õppetöös õpetaja abiga lihtsamaid programmeerimiskeskkondi ja robootikavahendeid.

Õppija koostab õpetaja abiga lihtsamaid programme, plokk-skeeme, animatsioone.

Õppija:
3.4.1 Juhib lihtsamaid robootilisi vahendeid õigete käsklustega.

Õppija:
3.4.2. Juhib iseseisvalt lihtsamaid robootilisi vahendeid õigete käsklustega;
3.4.3. Mõistab käskude täpse järgimise vajalikkust;
3.4.4. Mõistab põhjuse-tagajärje seost;
3.4.5. Selgitab etteantud lihtsa programmi sisu õpetaja abiga.

3.4.6. Paneb juhendi järgi kokku roboti, kasutades vajaduse korral õpetaja abi;
3.4.7. Koostab õpetaja abiga lihtsamaid programme / tuleb toime lihtsa koodikirjutamisega, kasutades plokk-skeeme;
3.4.8. Loob õpetaja juhendamisel lihtsamaid animatsioone;
3.4.9. Mõistab käskude täpse järgimise vajalikkust.

4. DIGITURVALISUS

LÕK- Õppija- 4.0 Digiturvalisus copy2x
4.1 Digiseadmete kaitse

Õppija rakendab oma seadmete ja digitaalse sisu kaitseks lihtsamaid turvameetmeid, kasutades vajaduse korral õpetaja juhendamist.

Õppija:
4.1.1 Kasutab digitaalseid seadmeid heaperemehelikult, järgides koolis kehtestatud reegleid;
4.1.2. Julgeb turvalisusega seotud probleemide korral abi küsida.

Õppija:
4.1.3. Puhastab õpetaja juhendamisel arvutit või nutiseadet sobivate hooldusvahenditega (õige puhastusvahend ja lapp);
4.1.4. Teab, mis on kasutajanimi ja salasõna;
4.1.5. Loob, muudab ja kaitseb oma salasõna;
4.1.6. Teab, et oma kontoga sisse logides tuleb sealt ka välja logida;
4.1.7. Seadistab oma isikliku nutiseadme turvalisemaks (nt sõrmejälg, salasõna), kasutades vajaduse korral õpetaja abi;
4.1.8. Ühendab ja väljutab digivahendi külge erinevaid lisaseadmeid (hiir, mälupulk, kõvaketas, akupank).

4.1.9. Pöörab tähelepanu arvuti ja nutiseadme turvalisusele (viirusetõrje olemasolu);
4.1.10. Hindab oma salasõnade tugevust;
4.1.11. Hindab oma kasutajaprofiili sobivust;
4.1.12. Teab, millist infot võib ja mida ei või internetis teistega jagada;
4.1.13. Kasutab erinevates keskkondades erinevaid salasõnu;
4.1.14. Teab arvutiviiruste ja pahavara levimise viise (nt õngitsuskiri, nakatunud manus);
4.1.15. Kasutab vajaduse korral privaatset (inkognito) sirvimisakent;
4.1.16. Valib võimalusel sobiva Wi-Fi võrgu, millega on tagatud seadme ja andmete privaatsus;
4.1.17. Teab, kuidas mobiilset internetti teiste seadmetega turvaliselt jagada (st Wi-Fi pääsupunkti luua);
4.1.18. Teab, mida teha või kelle poole pöörduda, kui digiseade on kahjustatud (nt arvutiviirus, veekahjustus vms);
4.1.19. Teab, kuidas uuendada oma nutiseadme tarkvara ja paigaldada viirusetõrjet;
4.1.20. Kasutab oma isikliku nutiseadme sisselogimisel turvalist sisselogimist (sõrmejälg, salasõna)

4.2 Isikuandmete ja privaatsuse kaitse

Õppija oskab suunavate küsimuste abil põhjendada, miks ei tohi enda ja teiste kohta avaldada avalikus keskkonnas delikaatset infot.

Õppija ei avalda delikaatset teavet enda ja teiste kohta avalikus keskkonnas.

Õppija tunneb isikuandmete ja privaatsuse kaitsmise olulisemaid põhimõtteid.

Õppija:
4.2.1 Mõistab õpetaja selgitustega, mis on privaatsus ja mis on isikuandmed;
4.2.2. Mõistab, miks ei tohi avaldada delikaatset teavet (enda ja teiste kohta) avalikus keskkonnas;
4.3.3. Saab aru, et veebi jagatud infot võivad teised kasutajad kuritarvitada.

Õppija:
4.3.4. Teab, milliseid isikuandmeid võib oma kasutajaprofiilis jagada;
4.3.5. Teab, et salasõna ja paroolid on isiklik teave ja see ei ole kõigile jagamiseks.

Õppija:
4.3.6. Seadistab oma kasutajaprofiili turvalisemaks (nt kaheastmeline autentimine), kasutades vajaduse korral õpetaja abi;
4.3.7. Info või digisisu jagamisel järgib privaatsusnõudeid, kasutades vajaduse korral õpetaja abi;
4.3.8. Teab, mis on varikonto;
4.3.9. Teab, et paljud veebikeskkonnad koguvad kasutajate kohta infot, et reklaami filtreerida.

4.3 Tervise ja heaolu kaitse

Õppija kasutab õpetaja suunamisel digitehnoloogiat tervist hoidvalt (oskab valida õige istumisasendi, seadme kasutamise kestuse ja kohta).

Abistavate küsimuste toel kirjeldab õppija digivahendi väärkasutamisest tekkivaid terviseriske.

Õppija:
4.3.1 Teab, et liigne digitehnoloogia kasutamine võib mõjutada tervist;
4.3.2. Valib õpetaja juhendamisel tehnoloogiat kasutades õige istumisasendi;
4.3.3. Teeb koos õpetajaga sobivaid harjutusi silmadele, kätele ja rühile;
4.3.4. Teab, kui pikk on 3. klassi õpilasele sobiv seadmes olemise aeg.

Õppija:
4.3.5. Teeb juhendamisel sobivaid harjutusi silmadele, kätele ja rühile;
4.3.6. Jälgib seadme kasutamise kestust ja kohta;
4.3.7. Nimetab suunavate küsimuste abil tehnoloogia kasutamisega seotud terviseriske;
4.3.8. Teab, mis võivad olla nutisõltuvuse tagajärjed ja kuidas neid vältida;
4.3.9. Teab, mis on küberkiusamine ja oskab vajaduse korral pöörduda abi saamiseks täiskasvanu poole.

Õppija:
4.3.10. Teeb tervist hoidvaid võimlemisharjutusi;
4.3.11. Mõistab õpetaja selgituste toel, mis on sekstimine ja mis on sellega kaasnevad ohud.

4.4 Keskkonnakaitse

Õppija mõistab õpetaja selgituste toel, et digitehnoloogia kasutamine mõjutab keskkonda.

Õppija rakendab digitehnoloogiat energia- ja ressursisäästlikult ning kirjeldab suunavate küsimuste toel selle kasutamisega seotud positiivseid ja negatiivseid keskkonnamõjusid.

Õppija:
4.4.1. Teab, et vananenud ja katkine tehnoloogia ei ole olmeprügi.

Õppija:
4.4.2. Teab, et digitehnoloogia kasutamine kulutab energiat.

Õppija:
4.4.3. Suhtub digikeskkondadesse säästvalt (nt ei loo pidevalt uusi kontosid, kui vana parool on ununenud);
4.4.4. Teab, mis on digitaalne jalajälg.

5. PROBLEEMILAHENDUS

LÕK- Õppija- 5.0 Probleemilahendus copy2x
5.1 Tehniliste tõrgete lahendamine

Õppija otsib abi, kui digivahend või -rakendus ei tööta.

Õppija tuvastab ja lahendab lihtsamaid probleeme, mis tekivad, kui digivahendid, programmid või rakendused ei tööta.

Õppija:
5.1.1 Teab, mis on arvuti ja kuidas see töötab (teab, mida teevad hiir, klaviatuur ja ekraan);
5.1.2. Teeb vahet erinevat tüüpi arvutitel (nt süle-, laua-, tahvelarvuti, nutitelefon);
5.1.3. Lülitab digiseadmeid (nt arvuti, tahvelarvuti, robootikavahendid) sisse ja välja;
5.1.4. Teab, millal ja kuidas digiseadmeid laadida;
5.1.5. Küsib abi, kui digiseadmed ei tööta.

Õppija:
5.1.6. Tunneb kodus ja koolis kasutatavate digiseadmete nimetusi;
5.1.7. Ühendab õpetaja juhendamisel arvutiga erinevaid lisaseadmeid (nt kõrvaklapid, hiir);
5.1.8. Kasutab arvutihiirt (nt vasak- ja paremklikk, topeltklikk, lohistamine), sülearvuti puuteplaati;
5.1.9. Mõistab õpetaja selgituste abil, mis on internet;
5.1.10. Oskab juhendamisel internetiühendust erinevates seadmetes (arvuti, nutitelefon) sisse ja välja lülitada;
5.1.11. Teab ja oskab (julgeb) abi küsida.

Õppija:
5.1.12. Teab lihtsamaid arvutiga seotud mõisteid (nt riist- ja tarkvara, lisaseadmed, arvutiprogramm, veebi- ja nutirakendus);
5.1.13. Tunneb klaviatuuri põhilisi klahve;
5.1.14. Tunneb põhilisi klahvikombinatsioone (nt Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+A);
5.1.15. Teab, kuidas vajaduse korral turvaliselt nutiseadmesse rakendusi laadida (ka läbi arvuti Google Play poe);
5.1.16. Teab, kuidas vajaduse korral uuendada tarkvara;
5.1.17. Tuvastab ja lahendab lihtsamaid probleeme, kui digivahend ei tööta (aku tühi, Wi-Fi levi jne);
5.1.18. Tuvastab ja lahendab lihtsamaid probleeme, kui programm või rakendus ei tööta.

5.2 Digivahendite valik

Õppija valib sobiva digilahenduse etteantud ülesande lahendamiseks, kasutades õpetaja abi.

Õppija:
5.2.1 Valib koos õpetajaga ülesande lahendamiseks sobiva vahendi, keskkonna või rakenduse.

Õppija:
5.2.2. Saab aru ja selgitab oma sõnavara piires (õpetaja suunamisel), mille jaoks tal digivahendit või rakendust vaja on.

Õppija:
5.2.3. Sõnastab suunavate küsimuste toel oma vajadusi ning valib ülesande lahendamiseks sobiva digivahendi ja rakenduse, kasutades vajaduse korral õpetaja abi.

5.3 Uuendused digilahenduste abil

Õppija kasutab õpetaja abiga digitehnoloogiat pildistamisel ja filmimisel.

Õppija kasutab digitehnoloogiat loomingulisel eesmärgil.

Õppija:
5.3.1 Valib õpetaja juhendamisel sobiva rakenduse pildistamiseks ja filmimiseks.

Õppija:
5.3.2. Valib ülesande põhjal sobiva digivahendi, kasutades vajaduse korral õpetaja abi.

Õppija:
5.3.3. Valib iseseisvalt sobiva digivahendi ja kasutab seda.

5.4 Digipädevuse hindamine ja arendamine

Õppija kirjeldab suunavate küsimuste toel oma digipädevuse taset ja arenguvõimalusi.

Õppija:
5.4.1 Selgitab õpetaja küsimuste abil, mida ta digivahendiga teha oskab.

Õppija:
5.4.2. Mõistab, et oma digipädevusi peab pidevalt ajakohastama.

Õppija:
5.4.3. Kirjeldab suunavate küsimuste toel oma oskusi ja vajadusi digipädevustega seoses;
5.4.4 Hindab oma digipädevuste taset oma sõnavara abil. Oskab välja tuua ka puudusi.