LÕK hindamiskriteeriumite seletuskiri

Digipädevuse kujundamine oli tähtsal kohal juba 2014. aastal välja antud Eesti elukestva õppe strateegias 2020, kus ühe strateegilise eesmärgina oli nimetatud digipööre elukestvas õppes. Digipööre tähendab, et õppimisel ja õpetamisel rakendatakse nüüdisaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, paranevad inimeste digioskused ning ligipääs uue põlvkonna digitaristule. Selle saavutamiseks on peetud tähtsaks digipädevusmudeli loomist ja rakendamist ka õppijatele.

Kui seni on õppijate digipädevusmudelit arendades olnud fookus eelkõige tavaõppijatel, siis 2019. aasta sügisel hakati arendama digipädevusmudelit ka lihtsustatud õppekavaga õpilastele. Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava (jõustunud 2010) ei kirjelda digipädevuste arendamist. Samal ajal on digitehnoloogiate roll ühiskonnas nende dokumentide loomisest alates muutunud järjest suuremaks. Lihtsamad digitaalsete keskkondade kasutamise oskused (internetipanga kasutamine, e-hääletamine, turvaline suhtlus sotsiaalvõrgustikes, pildistamine, filmimine jne) on muutunud niivõrd olulisteks, et ilma nendeta on keeruline hakkama saada.

Õppijate digipädevusmudeli rakendamise lihtsustamiseks on loodud abimaterjal õpetajale, kus on kirjeldatud digipädevuse hindamiskriteeriumid kooliastmete kaupa (I kooliaste: 1.–3. klass; II kooliaste: 4.–6. klass; III kooliaste: 7.–9. klass) tõhustatud ja erituge vajavatele õpilastele, kes õpivad kas tavakoolis või erikoolis. Hindamiskriteeriumite aluseks on võetud õppijate digipädevusmudel ja hindamiskriteeriumid, millega võrreldes on nõutavaid oskusi lihtsustatud ja vähendatud. Hindamiskriteeriumites välja toodud õpitulemused on vajadusel omandatavad õpetaja või juhendaja abiga. Tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste eripära tõttu ei ole kõik alampädevused igas kooliastmes omandatavad. Hindamiskriteeriumites kasutatud terminite seletused leiab mudeli juurde kuuluvast sõnastikust

Soovituslik on koolis koostada digipädevusplaan, kus määratakse koos aineõpetajatega kindlaks, millistest hindamiskriteeriumitest keegi oma aines lähtub. Digipädevuse arendamine ei ole ainult informaatika ja arvutiõpetuse õpetaja kohustus.

Hindamiskriteeriumid koostas Haridus- ja Noorteameti  juhitud ekspertgrupp.