Tõhus õppimine ja motivatsioon

Õppimisest rääkides mõtleme (või vähemalt peaksime mõtlema) alati püsivast muutusest ajus ehk pikaajalisest meeldejätmisest. Ühesuunalist suhet õpetajalt õppijatele, kus õpetaja annab teadmisi ja õppijad võtavad neid passiivselt vastu, ei eksisteeri. Peale õpitu meeldejätmise on oluline, et see saaks ka n-ö õppija enda omaks – et materjalist tekiks arusaam, mis oleks õppijale eri aegadel ja kontekstides alati kättesaadav. Materjali õppides ja mõista üritades on tähtis teada, et kellegi jaoks ei ole olemas seda ühte sobivat õpistiili. Iga teadmise ja oskuse süsteemse mõistmise tekkimiseks on õppimisel ja õpetamisel vaja kasutada eri strateegiaid.

Tegelikult toimub õppimine kõige paremini siis, kui kasutame selleks mitmeid meeli, viise ja kohti, teeme seda eri aegadel ja läheneme sellele erinevatest kontekstidest.

Püsivate teadmiste ja oskuste loomine

Õppimisest rääkides mõtleme (või vähemalt peaksime mõtlema) alati püsivast muutusest ajus. Ühesuunalist suhet õpetajalt õppijale, kus õpetaja annab teadmisi ja õppijad võtavad neid passiivselt vastu, ei eksisteeri. Lisaks ei ole ju oluline, et õpitav lihtsalt meelde jääks, see peab saama ka õppija enda omaks – õpitavast peab tekkima arusaam, mis on õppija jaoks kättesaadav eri aegadel ja eri kontekstides. Materjali õppida ja mõista püüdes on tähtis teada, et kellegi jaoks ei ole olemas seda üht sobivat õpistiili. Õpistiilide müüt on tänapäeval teaduslike uuringutega ümber lükatud ning tegelikult on iga teadmise ja oskuse süsteemse mõistmise tekkimiseks vaja kasutada eri strateegiaid. Tegelik õppimine toimub kõige paremini juhul, kui kasutame selleks erinevaid meeli, viise ja kohti, teeme seda eri aegadel ja kasutame selleks erinevaid kontekste ja lähenemisnurki. Selleks, et saaksid õpetajana luua õppeprotsessi, mis toetab õppijate arengut ja õppimist, tulevadki appi teaduslikud teadmised õppimise kohta. Olles teadlik sellest, kuidas õppimine päriselt toimub ja kuidas see päris kindlasti toimuda ei saa, on igal õpetajal võimalik õpilaste õpiteekonda turvaliseks, hoituks ja tõhusaks muuta. 

Selleks on allpool esitatud erinevad aspektid, millega tundi planeerides ja oma tegevust jälgides iga päev arvestama peaksid.

Kas oled tundi ette valmistades ja andes mõelnud järgmisele?

Enne, kui asuda õppematerjalidega aktiivselt tegutsema, on oluline õpitav esmalt õppija jaoks mõtestada ja eesmärgistada. Õppijal on sageli keeruline ära tunda, milliste teadmiste ja oskuste arendamiseks või lihvimiseks üks või teine ülesanne mõeldud on ning mis on suures plaanis ülesande eesmärk. Mõtestamata õppimine ei aita infol püsivalt salvestuda. Kaua suudad sinagi teha või õppida midagi, mille kohta sul puudub arusaam, miks sa seda teed ja kuhu sa sellega jõuad? Tegelikult võiks öelda, et tõhus õppeprotsess koos õppijatega toimuvast õpiülesannete mõtestamisest algabki. Siin on levinud aga üks väärarusaam – sageli arvatakse, et õpieesmärkide tutvustamisega ongi õppimine ja eesootavad tegevused mõtestatud. Õpetaja jaoks ehk küll, kuid õppijate jaoks mitte. Õpieesmärkide seadmine ja õpitava mõtestamine ei tähenda lihtsalt nende tutvustamist, vaid eeldab õppija perspektiivist lähtumist ja õppijate aktiivset kaasamist. Võta aega, et panna õppijat eesootavat mõtestama ja eesmärgistama. Vaid nii muutuvad seatud eesmärgid õppija jaoks tähenduslikuks ja õppimine mõtestatuks. See suurendab ka õpimotivatsiooni, pannes õppijat huviga tegutsema ja luues õppija jaoks selgema arusaama sellest, kuhu ta jõudma peaks. 

Kõige enam õpib see, kelle selg on kõige märjem. Selleks, et õppija jõuaks sisulise ja süvitsimineva arusaamani, peab ta nende teadmiste-oskustega ise päriselt ja aktiivselt maadlema. Tunni planeerimisel ja andmisel peab õpetaja üha enam mõtlema sellele, kuidas panna õppijaid aktiivse õppija rolli ning olla seejuures ise pigem õppimise toetaja ja koordineerija, mitte kogu suure töö ärategija. Aktiivne õppimine tähendab tegutsemist, harjutamist ja aktiivselt millegi kallal nokitsemist, et õpitavat rakendada. 

Videote vaatamine-kuulamine, info, teksti lugemine ja vastuste vaatamine ei ole aktiivne õppimine. Tegelikult ei olegi see päriselt õppimine. Need tegevused saavad olla alustuseks, n-ö esimeseks sammuks õppimisel, kuid see ei tekita ega tugevda õppija neuronitevahelisi ühendusi ja õpitavast ei teki sisulist arusaamist. Aktiivne õppimine ja harjutamine tähendab seda, et õppija saab kuuldud, vaadatud või loetud infoga ise midagi peale hakata – mõtiskleda, arutleda, ideid genereerida, küsimusi esitada, neile vastuseid otsida, selgitada jne. Me ei anna ju lastele kokkupandud puslet või legoklotsidest valmisehitatud maja, vaid soovime, et nad ise tegutseksid ja nende kallal pusiksid, et nad eksiksid ja sellest õpiksid. Ometi on õpetamisel sageli märgata soovi õppijatele kätte anda võimalikult palju õigeid lahendusi ja valmiskujul infot, mida saaks vähese vaevaga ära õppida. Selleks, et õppijal oleks võimalik teemast päriselt süvitsi aru saada ja seda hilisemas elus reaalselt kasutada, on vaja pingutades, pusides ja eksides (kuid samal ajal turvalise toe olemasolul) tal endal selle mõistmise ja lahenduseni jõuda. Näiteks võiks hädas või endas kahtlevat õppijat aidata mitte vastuste etteütlemise, vaid suunavate vihjete või küsimustega. Samuti võiks mõelda sellele, kas selle asemel, et reeglid või valemid õppijatele ette anda, nende päheõppimist paluda ja seejärel nende järgi lahendama asuda, võiks õppimist hoopis näidetest ja ülesannetest alustada ning ühise tegutsemisega suunata õppijaid ise reegleid ja valemeid avastama ning neid seeläbi päriselt mõistma ja mõtestama. Valmiskujul info ja etteantud lahendused-vastused ei võimalda õppijal õppeprotsessis aktiivselt osaleda ning teemat sisuliselt mõista ja püsivalt meelde jätta, soodustades pigem etteantud info seosetut ja lühiajalist päheõppimist. 

Inimene ei salvesta pikaajalisse mällu lihtsalt sõna-sõnalt tulevat uut teavet. Lisaks ei kinnistu uus teadmine niisama tühja koha peale. Vaja on leida n-ö toetuspunkt. Puslet kokku pannes vajad tükke, mis pildi moodustamiseks kokku sobituksid või legoklotsidest millegi ehitamiseks legoklotse, mida omavahel ühendada. Sama on ka püsivate teadmiste ja arusaamise tekkimisega – õppija vajab võimalust seostada uut teavet juba varasemalt teadaoleva infoga. Varasemate teadmiste töömällu toomine muudab uute teadmiste mõistmise õppija jaoks lihtsamaks, ehitades vana ja uue teadmise vahele n-ö infot ühendava silla. Õppimise kontekstis saab siinkohal rääkida eelteadmiste ja -kogemuste aktiveerimisest koos ülesandest suure pildi ja eesmärgi loomisega, mis muudab materjali hilisema organiseerimise ja mõistmise oluliselt lihtsamaks. Igal õppijal peaks õppeprotsessis olema võimalus oma eelnevaid teadmisi ja teemaga seotud kogemusi teadvustada ning aktiivselt oma mälust meenutada. Kuid tegemist ei ole tavapärases mõistes teadmiste kontrolliga. Eelteadmiste aktiveerimise eesmärk ei ole teadmiste kontrollimine või soorituse näitamine, vaid info (ka unustusse vajunud info) aktiivne meenutamine ja seeläbi päriselt õppimine. Siin on oluline õpetaja tugi, et õppijad julgeksid oma mõtteid, teadmisi ja arusaamu (mis ei pruugi üldse õiged olla) ausalt väljendada. Seetõttu tuleb õppetundi planeerides ja andes mõelda, kuidas kaasata sellesse kõiki õppijaid ning kuidas teha seda ilma materjalideta aktiivse vaba meenutamise, mälust ammutamise kaudu. 

Kõige tõhusam õppeprotsess annab õppijatele otsest õiget infot ja vastuseid tegelikult kõige vähem. Seega võiks õppijatele valmiskujul info etteandmise asemel rõhku panna küsimuste esitamisele, mis suunavad õppijaid parema ja sügavama arusaamise poole. Õpetaja saab juba tundi planeerides teadlikult jätta aega küsimuste jaoks. Ka õppematerjali ja ülesannete loomisel võiks mõelda sellele, kuidas õppijaid küsimuste kaudu õpitava üle mõtisklema, selgitama, oma sõnadega ümber rääkima ja arutlema saada. Kuid küsimusel ja küsimusel on vahe. Õppimist, mõistmist ja arusaamist toetav küsimus ei põhine faktiteadmise uurimisel, vaid suunab õppijat sisulisemalt teema, tegevuse ja enda mõtlemise üle mõtlema. 

Küsimused, mis viiksid õppijad õpitava ning leitud vastuste ja lahenduste üle sisuliselt mõtlema, võiksid olla järgmised.

 1. Miks see nii on? 
 2. Kas sa selgitaksid, kuidas Sina sellest aru saad? 
 3. Väga põnev. Kas Sa selgitaksid, mis põhjusel Sa nii arvad? 
 4. Sa oled õigesti vastanud. Kas Sa selgitaksid, kuidas Sa selle vastuseni jõudsid?

 

Lisaks võiksid õpetajana vältida liigset aitamist ja anda ka õppijatele võimalus ülesannete ja tööjuhiste mõistmiseks. Ära võta õppijatelt võimalust lugeda, pusida, püüda ise aru saada, tööülesannet oma sõnadega selgitada ja ka küsimuste tekkimiseni jõuda.

Püsivalt ei jää õppijal meelde mitte õpetaja edastatud teadmine, vaid just see, mille mõistmiseni õppija ise jõudnud on. Millegi mõistmiseks on vaja aga ise materjaliga tööd teha ja pusida ning selle käigus teeb õppija kindlasti ka vigu. Sageli saadab õppimist aga hirm eksimise ja unustamise ees. See suunab nii õppijaid kui ka õpetajaid ebatõhusate õppimis- ja õpetamismeetodite juurde, mis on enamasti orienteeritud hetkelisele positiivsele sooritusele, mitte püsivate ja sisuliste teadmiste ja arusaamade loomisele. Näiteks võib õppija esitada endale küsimusi ja püüda peast loetut meenutada ning selle käigus ikka ja jälle eksida. Siinkohal võib õppija arvata, et see õppimisviis ei ole tõhus, sest materjali meenutamine ei ole kerge ja mugav, vaid nõuab pingutust. Seevastu materjali korduv läbilugemine muudab info mõnusasti äratuntavaks ning tekitab õppijale illusiooni materjali meeldejäämisest ja õppimisest. Siinkohal veab taju õppijat alt – mida kiiremini ja kergema vaevaga info meelde jääb, seda enam tasub kahelda selle strateegia tõhususes midagi sisuliselt ja pikaajaliselt meelde jätta ja mõista. Õpetajal  tuleks nii iseendale kui ka õppijatele meelde tuletada, et tingimused, kus õppimisel tehakse kõige enam vigu, ongi just need, mis toovad endaga kaasa kõige sisukama ja edukama õppimise. Vead võivad küll tunduda ebameeldivad ja ärevust tekitavad, kuid need aitavad koondada tähelepanu ja panevad õppija tööle tõsisemalt mõtlema. Õppeprotsess peaks julgustama õppijaid vigu tegema ja neist õppima. Kui me ei tee õppides vigu, siis me ka ei õpi! Seega tuleks õppeprotsessi kavandamisel mõelda, kuidas õppijatele eksimiseks enam võimalusi luua. Näiteks võiks õppijad ise seoste ja reegliteni jõuda, selle asemel, et neile kõik reeglid, valemid ja seosed ette anda. Miks mitte alustada ülesandest ja selle analüüsist, mitte reeglist ja valemist, mis tuleks pähe õppida? Julgusta õppijaid ise lahendusi ja seaduspärasusi leidma ning neid üksteisega jagama, võimaldades õppijatel olla aktiivne pool, kes pusib, küsib ja arutleb. Nii on võimalik üheskoos jõuda seoste, reeglite ja valemiteni, mille olemust õppijad päriselt mõistavad.

See, et mõnda teemat on lähemas või kaugemas minevikus õpitud, ei tähenda, et õppijal küsitu kohe ka meenub. Sageli eeldab õpetaja, et kuna teemat on varem käsitletud, tuleb õppijatel kõik kindlasti ka meelde. Kui õpilastele midagi ei meenu, muutub õpetaja sageli ärevaks ja muudab sellega ärevaks ka õppijad. Peale õpetaja võivad ka õppijad alateadlikult eeldada, et kui nad midagi täna teavad, jääb see teadmine nendega alatiseks. Pea meeles, et unustamine on õppimise tavapärane osa. Teadmised ja oskused, mida ei kasutata, ununevad. „Me oleme seda ju õppinud“ – stopp! Inglise keeles on selle kohta tabav väljend: „Use it or lose it“ („Kasuta seda või kaota see“). Seega, kui õpik või õppekava jätab olulised teadmised-oskused mõneks ajaks pausile, siis tee nendele teadmistele-oskustele ikka ja jälle mõne aja tagant äratus ning lase neil õpitut oma mälust aktiivselt meenutada.

Unustamine ja aktiivne meenutamine on õppimisel väga kasulikud. Seega võiks unustamisest mõelda kui ühest tõhusa õppimise võimalusest. Siinkohal on oluline meelde tuletada mälu toimimist – õppimisel ja õpetamisel tuleks arvestada pausidega ehk sama asja õppimist tuleb ajas hajutada. Ehkki õppijale ja ka õpetajatele endale võib tunduda, et tõhus on ühe ja sama asja õppimisele järjepanu pikalt aega pühendada, näitavad uuringud vastupidist. Materjali õppimine, unustamine, õppimine ja unustamine ehk vahepeal õpitava n-ö rahulejätmine ja selle taasaktiveerimine aitab õpitavat pikaks ajaks meelde jätta. Seega tuleks ülesannete ja õppeprotsessi loomisel mõelda sellele, kuidas saaksid õppijad vahepeal ühest ja samast teemast pause teha, mingi teise teemaga tegeleda ning siis uuesti esialgse juurde tagasi tulla. Pauside eesmärk ei ole lihtsalt ajule puhkust anda, vaid vahepealne unustamine õppimise kasuks tööle panna. Seega tuleks unustamist selle kartmise asemel õppimisel ja õpetamisel hoopis heas mõttes ära kasutada. Tunnis saab õpetaja selgitada, et seda teemat me mõnda aega aktiivselt ei käsitle ja tegeletakse vahepeal millegi muuga. Mõne aja pärast pöördutakse algse teema juurde tagasi ja suure tõenäosusega avastatakse, et nii mõndagi on vahepeal meelest läinud. Selline teadlik unustamine ja õpitava taasaktiveerimine on üks tõhusamaid õppimisviise.

Pikalt sama asja jutti õppimisel on lühiajaline kasutegur. Kuna mälujälg ajus vajab kinnistumiseks aega ja kordamist, on õpitava pikaks ajaks meeldejätmiseks vaja õppimis- ja harjutamisperioodi aja ja teiste tegevustega eraldada. See tähendab, et õpisessioonide, harjutamiste ja kordamiste vahel peaks olema õppimisega mitteseotud tegevus või ka näiteks mõne teise ülesande lahendamine. Pikka aega järjest õppimine ja harjutamine tundub kasulik, sest sooritustulemus paraneb kiiremini ning õppijal tekib illusioon materjali omandamisest. Ent õppimise ja harjutamise hajutamine pikema aja peale soodustab nende oskuste ja teadmiste pikaajalist meeldejätmist. Seega on mälujälje püsivaks salvestumiseks ajus vaja õpitavat lühemate ja pikemate ajavahemike järel unustada ja siis jälle uuesti aktiveerida, mida saab teha, kui õppimist pikema aja peale hajutada.

Uuringute kohaselt on õppijate üks eelistatumaid õppimisviise teksti korduv läbilugemine. Paljud õppijad (aga ka õpetajad) arvavad, et teksti korduv läbilugemine on üks tõhusamaid õpistrateegiaid. See on mõistetav – kui teksti mitu korda läbi lugeda, arvab õppija, et ta on materjali selgeks saanud, sest tekstis olevad sõnad ja laused muutuvad uuesti lugemisel aina enam tuttavaks. Tundub mõnus, vähe pingutustnõudev ja toimiv strateegia. Sellest tulenevalt peab osa õppijaid end visuaalseks õppijaks, teadmata, et see on vaid materjali tuttavlikuks muutumise tõttu tehtud järeldus. 

Selleks, et teksti abil tõhusamalt õppida, võiks enne lugemist või uue peatüki alustamist sellest silmadega üle käia ja luua enda jaoks eesootavast n-ö suurem pilt – vaadata üle kõik alapealkirjad, pildid, tabelid, diagrammid, rasvaselt kirjutatud sõnad, kokkuvõte ja küsimused peatüki lõpus. Sellega annad ajule aimduse, mis on ees ootamas. Kui hakkad võõrasse linna sõitma ja lülitad sisse teejuhi, vaatad ju samuti planeeritud teekonna üle ega asu pimesi teele. Teksti, peatükkide ja muude osade ülevaatamist saab võrrelda olukorraga, kus sulle antakse riiulid ja riidepuud, et saaksid riidekapis olevaid riideid korrastada. Samamoodi võimaldab selline ettevalmistus tekstiga Sul oma mõtteid tõhusalt organiseerida.

Kui ettevalmistused tehtud, tuleks kogu teksti lugemise asemel see osadeks jaotada ja järk-järgult loetut selgitada – oma sõnadega ümber rääkida ja kellegi teisega arutleda. Seda kõike muidugi teksti ja materjale vaatamata meenutades. Tekstis oleva info paremaks mõistmiseks võiks õppijale (või õppija ise) esitada ka arusaamist väljendavaid küsimusi (kuidas? miks?) ja püüda nendele ilma teksti vaatamata vastata. Kui kasutad lugemise ajal aktiivselt vabameenutamist, jääb loetu ka kordades paremini ja püsivamalt meelde ning info meenub hõlpsamini ka näiteks kontrolltööga seotud stressiolukorras. 

Niisamuti tuleks mõelda sellele, kuidas muuta õppevideo vaatamine või audiomaterjali kuulamine tõhusamaks. Kuidas planeerida video vaatamist ja audiomaterjali kuulamist nii, et õppijad saaksid oma tähelepanu juba oodatavale ja olulisele suunata, vajaminevat infot otsida ja nähtavat-kuuldavat sisuliselt analüüsida. Õppematerjal võiks suunata õppijaid mõtlema ka sellele, missugune osa kuuldust-nähtust on neile juba teada ja milline on uus või küsimusi tekitav. Õppijatele võib juba varem ette anda küsimused või punktid, millele tähelepanu pöörata ja vastust otsida, või suunata õppijaid nähtu-kuuldu kohta ise küsimusi esitama ning tekkinud mõtteid väljendama.

Küsimuste ja vastuste juures ei tohiks unustada, et analüüsimist vajavad nii õiged kui ka valed vastused. Küsimise eesmärk ei ole teada saada lihtsalt õigeid vastuseid, vaid arendada õppeprotsessis aktiivset dialoogi. Õppimist toetavad dialoogid on kollektiivsed, vastastikused, toetavad ja eesmärgipärased. Nende käigus saavad õppijad oma sõnadega väljendada mõtteid õpitavast ja analüüsida teekonda, kuidas vastusteni jõuti. Õpetaja peaks teadlikult jälgima, et ta esitatud küsimusele ise liialt kiirelt vastust ei annaks ega jätaks sellega õppijaid ilma võimalusest ise vastuseni jõuda. Oluline on, et õppijale jääb mõtlemiseks piisavalt aega ning et küsimusele ei järgneks mõtlematult väljaöeldav selgituseta öeldud „vale vastus”. Samuti ei ole kasulik see, kui vale vastus parandatakse õigeks ilma vastuseni jõudmise teekonda uurimata. Õppijat ja tema mõtlemist tuleks selles olukorras suunata ja võimaldada õppijal endal (õpetaja või kaasõppijate toetusel ja abil) õige vastuseni jõuda. Sellele, missuguse signaali annab õppijale valjult välja öeldud „vale vastus“ või tema mõtlemist mitteaktiveeriv õige vastuse etteütlemine, ei osata enamasti mõeldagi. Õpetaja reaktsioon õppija vigadele mõjutab märkimisväärselt õppijate uskumusi nende võimekuse arendatavusest ja võib oluliselt õppimist toetada või siis pärssida.

Aktiivseks meenutamiseks ja harjutamiseks on väga tõhus kedagi teist õpetada. See on õppimisviis, kus õppija selgitab õpitavat teistele. Teiste õpetamine ehk teadmiste ja õpitava oma sõnadega ümberütlemine, selgitamine on väga tõhus õppimisviis, isegi juhul, kui õppija, keda õpetatakse, on näiteks lemmikloom. Mõtete verbaliseerimise kaudu on võimalik esile tuua mõtte erinevaid aspekte ja tugevdada nende tähendust. Lisaks saab teiste õpetamise kaudu õpitavat aktiivselt (ilma materjalideta) meenutada ja seeläbi mälusisusid tugevdada.

Mälusisud aitab tugevdada enesetestimine, mis suunab õppijat mälusisusid ikka ja jälle taasaktiveerima ning ilma materjalideta meenutama. Seetõttu võiks mõelda sellele, kuidas luua õppeprotsessi ja ülesandeid, mis pakuvad õppijatele pidevalt võimalusi turvaliseks enesetestimiseks. Eriti hea, kui õppija saaks testida mitmeid või lausa lugematu arv kordi. Mida rohkem, seda uhkem! Sageli ei tea õppijad ja õpetajad, et testimise eesmärk ei ole lihtsalt teadmiste hetkeseisu teadasaamine, vaid testimine ise ongi õppimine! Meenutamise ja teadmiste mälust ammutamise kaudu jääb õpitav tõhusamalt meelde ja teadmised muutuvad püsivaks. Meenutatud mälusisu ei jää kunagi samasuguseks, vaid võimaldab edaspidi leida aina enam uusi ja asjakohaseid seoseid õpitu vahel. Seega võiks õppematerjal ja õppeprotsess olla üles ehitatud selliselt, et õppija saaks materjali eri viisidel ikka ja jälle meenutada ning enda teadmisi testida – esitada õpitu kohta küsimusi, kasutada enesetestimist, genereerida seejärel vastuseid ilma abimaterjalideta oma mälust, jutustada loetut, vaadatut ja kuuldut oma sõnadega ümber, luua süsteemsemat arusaama ja seoseid ning toetada sellega püsivate mälujälgede tekkimist.

Pikaajaliste ja arusaamist toetavate teadmiste tekkimiseks tuleks teemasid õppida ja õpetada mitme nurga alt, mitmel viisil ning mitme erineva küsimuse taustal. Nii õpetajal kui ka õppijal on küll mugav ja emotsionaalselt turvaline järjest vaid ühte laadi ülesandeid lahendada (nt põhivormide või ajavormide järjestikku õppimine võõrkeeles, sama tüüpi tekstülesannete lahendamine matemaatikas või üht tüüpi oskuse arendamine arvutis), kuid püsivate ja sisuliste teadmiste tekkimiseks see kasu ei too. Tõeliste arusaamisteni jõudmiseks on hea aju aeg-ajalt meelega n-ö segadusse ajada (nt õppida eri lahenduskäike, ajavorme vm läbisegi, mitte järjestikku), et sel oleks võimalik segaduserägastikus aktiivselt korda luua ja mustreid otsida, õppida valesid teeotsi ära tundma, neid vältima ning õigeid teeotsi ka muutunud oludes üles leidma. Mida rohkematest vaatenurkadest probleemile läheneda, seda sisulisemaks kujuneb arusaam ja seda tõenäolisem on, et see mõistmine jääb õppijaga pikemaks ajaks. Kindlasti on eri kontekstide sissetoomisel abimeheks aineteülene lõiming, mis aitab ka õpitava olulisust ja eesmärki ning kogu selle sisu õppijal paremini mõista.

Keskendumine on õppimiseks oluline. Meelde jääb see, millele õppija parasjagu mõtleb. Nii nagu õppijad tahavad keskenduda pikaks ajaks ühele teemale, paluvad ka täiskasvanud lastel sageli enam keskenduda. Tegelikult aitab paremini keskenduda just võimalus end vahepeal keskendunud olekust välja lülitada. Neuroteadlased selgitavad seda sellega, et meie aju töötab kahel režiimil – keskendunud ja hajusmõtlemise režiimil – ja need mõlemad on olulised selleks, et tõhusalt õppida. Aju ei saa neil kahel režiimil korraga töötada ning edukaks õppimiseks on äärmiselt oluline nende mõlema ehk keskendunud ja hajusmõtlemise vaheldamine. 

Keskendunud mõtlemise korral pööratakse tähelepanu hetkel õpitavale, nt kui proovid keerulises ülesandes lahendusi leida. Lugemine, ülesannete ja probleemide lahendamine jne on kindlale probleemile suunatud, enamasti teadaoleva lahenduskäiguga tegutsemine ja vaid õppimise esimene samm. 

Õppimise teine sama oluline samm on hajusmõtlemine. Hajusmõtlemist kasutatakse juhul, kui mõte on vaba ja lõdvestunud. Hajusmõtlemise ajal ei pruugi Sa millelegi konkreetsele mõeldagi. Võid hoopis õpitu kõrvale panna ja tegeleda millegi muuga, mis ei nõua keskendumist – niisama unistada, mustreid joonistada, jalutada, bussiaknast välja vaadata, duši all käia jne. Hajusmõtlemine võimaldab luua eri mõtete vahel loovaid seoseid ja sel ajal saavad uutes seostes aktiveeruda varasemalt keskendunult õpitud mälusisud. Seetõttu võivad just hajusmõtlemise ajal tulla head ideed ja võid päriselt aru saada ühe või teise õpitud asja tähendusest, rakendusest, seostest valdkondade vahel jne. Hajusmõtlemise režiimil töötab aju probleemi või teemaga edasi, aga teeb seda vaikselt ja märkamatult, mil Sa ise ei ole sellest enamasti isegi teadlik. Seetõttu oleks tark alustada õppimist keerulisema ning enam aega ja pingutust nõudvaga, seejärel vahepeal millegi muuga tegeleda ning tekitada selles teemas hajusmõtlemise režiimil töötamise hetki. 

 1. Bjork, R. A., Dunlosky, J., & Kornell, N. (2013). Self-regulated Learning: Beliefs, Techniques and Illusions. Annual Review of Psychology, 64, 417–444.
 2. Brown, A. L. (1978). Knowing when, where, and how to remember: A problem of metacognition. R. Glaser (toim.) Advances in Instructional Psychology (lk 77–165). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 3. Brown, P. C., Roediger, H. L., & McDaniel, M. A. (2014). Make it stick. Harvard University Press.
 4. Ellis, A. K., Denton, D. W., & Bond, J. B. (2014). An analysis of research on metacognitive teaching strategies. Procedia-Social and Behavioral Sciences,116(21), 4015–4024.
 5. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906–911. 
 6. Haimovitz, K., & Dweck, C. S. (2017). The origins of children’s growth and fixed mindsets : New research and a new proposal. Child Development, 88(6),1849–1859.
 7. Hattie, J., Biggs, J., & Purdie, N. (1996). Eects of learning skills interventions on student learning: A meta-analysis. Review of Educational Research, 66, 99–136.
 8. Hattie, J., & Gan, M. (2011). Instruction based on feedback. In Handbook of research on learning and instruction (lk 263–285). Routledge.
 9. Hennessy, S., Rojas-Drummond, S., Higham, R., Márquez, A. M., Maine, F., Ríos, R. M., García-Carrión, R., Torreblanca, O., Barrera, M. J. (2016). Developing a coding scheme for analysing classroom dialogue across educational contexts. Learning, Culture and Social Interaction,9, 16–44. 
 10. Oakley, B., Sejnowski, T., & McConville, A. (2018). Learning how to learn: How to succeed in school without spending all your time studying; a guide for kids and teens. Penguin.
 11. Pintrich, P. R. (2002). The role of metacognitive knowledge in learning, teaching, and assessment. Theory into Pratice, 41(4), 219–225. 
 12. Söderstrom, N. C., & Bjork, R. A. (2015). Learning versus performance: An integrative review. Perspectives on Psychological Science, 10, 176–199.
 13. Swain, M. (2006). What does it mean for research to use speaking as a data collection tool? In M. Chalhoub-Deville, C. Chapelle & P. Duff (Eds.), Inference and generalizability in applied linguistics (lk 97–113). Amsterdam, The Netherlands: J. Benjamins Pub. Co.
 14. Zepeda, C. D., Hlutkowsky, C. O., Partica, A. C., Nokes-Malach, T. J. (2019). Identifying Teachers’ Supports of Metacognition Through Classroom Talk and Its Relation to Growth in Conceptual Learning. Journal of Educational Psychology, 111(3), 522–541
 15. Videoõpik „Õppimine ja psühholoogia“ aadressil edidaktikum.ee/et/content/õppimine-ja-psühholoogia

Õppijate autonoomse motivatsiooni toetamine

Kas lased asjadel kulgeda ja motivatsiooniprobleemide korral lisad välist kontrolli? Motivatsiooniprobleeme nähes reageerib ümbritsev maailm sageli vastupidi sellele, mis õppijate motiveeritust tegelikult toetaks. Kiirelt võib tekkida soov ähvardada ebameeldivate tagajärgedega ja lisada õppeprotsessi üleüldist kontrolli. Seda tehes võib õpetaja näha hetkelist illusiooni motiveeritud õppijatest, kuid on üsna kiirelt tagasi olukorras, kus õppijad ei ole mitte motiveeritud, vaid ükskõiksed, vastumeelsed või ärevad. Kontrollitud ja ebakvaliteetne motivatsioon toimib näiliselt ja lühikest aega ega toeta õppimist. Pea meeles, et kui on olemas miski, mis õppimise võimatuks teeb, siis on see hirm, stress ja ärevus. Kui soovid õppimist toetada, tuleks hirm, ärevus, ebaõnnestumiste ja teiste ebameeldivate tagajärgedega ähvardamine jms õppeprotsessist lahus hoida. 

Selleks, et toetada õppijate kvaliteetset autonoomset motivatsiooni, mõtle läbi, kuidas on rahuldatud nende kolm psühholoogilist baasvajadust: seotus-, kompetentsus- ja autonoomiavajadus. Sajandivahetuse kuulsaimad motivatsiooniuurijad, isemääramisteooria autorid E. Deci ja R. Ryan, rõhutavad, et selle asemel, et mõelda, kuidas oma õppijaid motiveerida, mõtle sellele, kuidas luua keskkond, kus õppijad end ise motiveerima hakkaksid. Isemääramisteooria on motivatsiooniteooria, mille kohaselt saab inimeste valmidus otsida uudsust ja väljakutset ning areneda ja õppida, avalduda vaid juhul, kui keskkond võimaldab kaasasündinud psühholoogiliste baasvajaduste (seotus-, autonoomia- ja kompetentsusvajaduse) rahuldamist. Siis tunneb õppija, et ta on oma tee ja tegevused ise valinud või jälgib ja järgib teadlikult enda soovil kellegi juhtnööre. Nii saab õppija keskenduda huvitavale tegevusele või tähtsale eesmärgile, selle asemel, et tegeleda enda vajaduste rahuldamisega.

Selle eesmärgi saavutamiseks on esitatud erinevad aspektid, millega tundi planeerides ja oma tegevust jälgides iga päev arvestama peaksid. 

Kas oled tundi ette valmistades ja andes mõelnud järgmisele?

Inimese üks psühholoogilisi baasvajadusi on seotusvajadus, mille põhitunnus on see, et inimene tunneb, et ta on väärtustatud, hoitud ja toetatud. Seotusvajadus tähendab tunnet, et ollakse end ümbritsevate inimestega tähenduslikult seotud ja soojades, hoitud suhetes. 

Selleks, et toetada õppijate seotusvajadust, mõtle sellele, et:

 • õppijad ja õpetaja oleksid üksteisega tähenduslikult seotud – et tunneksid oma õppijaid ja looksid keskkonna, kus õppijatel oleks võimalus üksteist paremini tunda ning et oleksite ühine meeskond, kes liigub ühise eesmärgi suunas;
 • õpiksid järjepidevalt õppijaid tundma: teaksid nende hobisid, tegemisi jms;
 • sul oleks õppijatega head ja toetavad suhted; 
 • õppijad oleksid omavahel toetavates ja sõbralikes suhetes;
 • õppijad tunneksid end Sinu tunnis, Sinu juhendamisel hoitud ja väärtustatuna;
 • õppijad ei kardaks Sinu tundi tulla;
 • Sa ei võrdleks õppijaid omavahel, sest see õõnestab nende omavahelisi sõbralikke ja toetavaid suhteid;
 • märkaksid kõiki õppijaid – nii häälekaid, vaikseid kui ka tagasihoidlikke; 
 • kasutaksid õppeprotsessis koostööpõhist õppimist, mis paneb õppijaid omavahel enam suhtlema, üksteiselt õppima ja üksteist aitama (rühmatööd, üksteise õpetamine, ühised arutelud jms);
 • Sinu tunnis tunneks iga õppija, et tal on võimalus tundi ja ülesannetesse isiklikult panustada.

Kompetentsusvajadus tähendab, et inimene tunneb, et ta saab ülesande või õppeainega hakkama. See ei tähenda, et ta peaks seda tegema üksi, ilma igasuguse abita. Oluline on, et õppija tunneks, et ta on võimeline ise hakkama saama, ning et ta teaks, et ta ei ole selles üksi, vaid vajadusel on tal olemas keegi, kelle poole abi saamiseks pöörduda. Kompetentsusvajaduse juures ei saa rääkimata jätta ka õppimisoskuse olulisusest – kui õppijal puuduvad teadmised ja oskused tõhusalt õppida ning kui tema õpipädevust ei toetata, on ta varem või hiljem silmitsi olukorraga, kus ta tunneb, et ta on küll pingutanud (aga teinud seda näiteks täiesti ebatõhusal viisil), kuid ei saa sellest hoolimata ikkagi ülesande või õppimisega hakkama. 

Selleks, et toetada õppijate kompetentsusvajadust, mõtle sellele, et:

 • õppijad tunneksid, et nad saavad optimaalseid ülesandeid pakkuvate väljakutsetega hakkama;
 • õpetaksid õppijaid järjepidevalt ka õppima ja toetaksid nende õpioskusi;
 • looksid õppijatega ühised kokkulepped (nii aasta, trimestri kui ka iga tunni alguses). Pea meeles, et kokkuleppeid ei sõlmita üheks korraks, vaid nende juurde tuleb ikka ja jälle tagasi tulla;
 • Sinu õppijad teaksid, mis on iga tunni eesmärgid, mis neid ees ootab ja kuidas tegutsete;
 • pakuksid õppijatele mõnusalt pingutustnõudvaid ülesandeid, kuid ei jätaks seejuures õppijaid üksi ja abita; 
 • suunaksid õppijaid märkama, kui nad abi vajavad ja julgustaksid neid ka abi küsima. Õppijaid võiks saata mõte: „Pusi mõnuga ise, leia see koht, kus vajad päriselt abi ja ole julge seda abi ka küsima.“; 
 • õppijatel oleks võimalusi oma tööd ka ise hinnata ja sellele tagasisidet saada;
 • õppijatel oleks võimalusi üksteise töödele tagasisidet anda;
 • julgustaksid õppijaid, märkaksid arengut ja pingutust ning tunnustaksid seda; 
 • annaksid vajadusel õppijale ülesande tegemiseks puuduvad vahendid – õppevahendid ei tohi olla peidus ega kättesaamatud.

Inimene vajab autonoomseks tegutsemiseks tunnet, et ta juhib oma tegevust ise, on oma tee ja tegevused ise valinud ning jälgib ja järgib teadlikult enda soovil kellegi juhtnööre. See tähendab, et see, mida õpitakse, ja tegevused, mida tehakse, on õppija jaoks mõtestatud ja eesmärgipärased ning õppija saab õppeprotsessis olla päriselt tema ise, koos kõigi oma mõtete ja tunnetega.

Selleks, et toetada õppijate autonoomiavajadust, mõtle sellele, et:

 • väldiksid õppeprotsessis välist kontrolli ja stressi;
 • eesmärgistaksid ja mõtestaksid õpitavat ning kaasaksid sellesse ka õppijaid;
 • looksid oma tundidele selge ja õppija jaoks turvalise struktuuri;
 • küsiksid ja arvestaksid õppijate vaatenurkade ja perspektiividega; 
 • kuulaksid oma õppijaid päriselt, mille tulemusel nad tunneksid, et nende arvamusega tõesti ka arvestatakse; 
 • seostaksid õpitavat igapäevaelu ja päevakajaliste teemadega;
 • austaksid oma õppijaid sellisena, nagu nad on. Ükski õppija ei pea tundi tulles tundma, et ta peab käituma kuidagi teistmoodi, nt selleks, et õpetajale meeldida; 
 • aktsepteeriksid ka õppijate negatiivseid tundeid. Kellegi tundeid ei saa keelata. Me saame vaid toetada seda, kuidas tunnetega toime tulla. Lisaks võiksid mõelda õppijate negatiivsetest tunnetest kui ühest heast tagasiside võimalusest ja päriselt huvituda, miks neil sellised tunded tekkisid ja kuidas saaksid oma tegevust muuta, et õppijad edaspidi positiivsemaid tundeid saaksid tunda; 
 • suurendaksid õppijate initsiatiivi ja kaasatust; 
 • arvestaksid nii kiiremate kui ka aeglasemate õppijate tempo ja jõudlusega;
 • pakuksid õppijatele erinevaid mõtestatud ja õppijate perspektiivist lähtuvaid valikuid. 
 • Niemiec, C.P. and Ryan, R.M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom. Applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7, 133–144.
 • Reeve, J. (2006). Facilitators: What Autonomy-Supportive Teachers Do and Why Their Students Benefit. The Elementary School Journal, 106, 225–236.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2016). Facilitating and hindering motivation, learning, and well-being in schools: Research and observations from self-determination theory. Handbook on motivation at schools, 96–119.
 • Brophy, J. (2014). Kuidas õpilasi motiveerida: käsiraamat õpetajatele. Tallinn: Archimedes