Kooli vajaduste kaardistamine

Kui kool püstitab endale eesmärgi esile kutsuda muutusi, siis on oluline kaardistada olemasolev olukord. Eneseanalüüs on koolile hea võimalus hinnata ühiselt hetkeolukorda ning kavandada tegevusi ja võtta vastu kooliüleseid otsuseid digiarenguks.

Hetkeolukorra võimaluste kaardistamisel tuleb lähtuda nii õpilaste, õpetajate kui ka juhtkonna tegevustest ning info kogumiseks saab ühe võimalusena paluda õpilastel, õpetajatel ja juhtkonnal täita ankeet.

Näidisküsimustikud

 1. Kas õpilasel on olemas interneti kasutamise võimalus kodus?
 2. Milliseid seadmeid on õpilasel võimalik kasutada kodus õppimiseks?
 3. Kas õpilasel on enda isiklikud seadmed või ta jagab neid õdede, vendade ja vanematega (palun selgitage lühidalt)?
 4. Kas õpilasel on olemas juurdepääs eKoolile või Stuudiumile?
 5. Milliseid rakendusi ja veebipõhiseid keskkondi on õpilased õppetöös seni kasutanud?
 6. Kas õpilane saab iseseisvalt hakkama või peavad teda abistama vanemad õed, vennad ja vanemad
 7. Kas õpilasele sobib õppida digitehnoloogia ja –õppevara abil?
 1. Kas on olemas tööalane e-posti aadress?
 2. Kas on olemas interneti kasutamise võimalus kodus?
 3. Milliseid seadmeid on õpetamiseks võimalik kasutada?
 4. Kas on olemas võimalus õpilastega suhtlemiseks veebipõhiselt?
 5. Kas on olemas võimalus veebipõhiseks õppetööks?
 6. Millist digiõppevara on seni õppetöös kasutanud?
 7. Kas on olemas veebipõhiste materjalide kogum, mida saab kohe õppetöös kasutusele võtta
 8. Milliste klasside milliseid aineid saab õpetada digitehnoloogia abil (riistvara, keskkonnad, õppematerjalid)?
 9. Kas on olemas kodukord, kus on kirja pandud kõikide osapoolte jaoks vajalik digitehnoloogia kasutamiseks õppetegevuses?
 10. Kas on olemas võimalus suhtlemiseks kolleegidega veebipõhiselt (list, veebipõhine suhtlusruum, jne)?
 11. Kas on olemas võimalus digiõppevara jagamiseks kolleegidega?
 12. Kas on olemas digitaalne dokumendihaldus?
 13. Kas on olemas tehniline tugi?
 14. Kas on olemas võimalus digitehnoloogia õppetegevuses kasutamise alaseks enesearendamiseks?
 1. Kas kooli koduleht on kaasajastatud ja sellel olev info operatiivne?
 2. Kuidas toimub avalik suhtlus?
 3. Kas on olemas tunniplaani loomise tarkvara?
 4. Kas tunniplaan on avaldatud kooli koduleheküljel?
 5. Kas kooli asjaajamise dokumendihaldus ja arhiivindus on digitaliseeritud?
 6. Kas on loodud erinevad info operatiivse edastamise listid (õpetajad, aineühendused, õpilased, lapsevanemad, hoolekogu, juhtkond)?
 7. Kas on olemas kava õpilaste, õpetajate, kooli andmete halduseks ja arendamiseks?
 8. Kuidas toimub suhtlus personaliga?
 9. Kuidas toimub suhtlus koolipidajaga ja infoedastus?
 10. Kuidas toimub koostöö hoolekoguga ja infoedastus?
 11. Kuidas on korraldatud klassiväline tegevus ja infoedastus?
 12. Kuidas on korraldatud tugiteenused ja infoedastus?
 13. Kuidas on tagatud digiturvalisus?
 14. Kas on olemas digitaalne õppematerjalide baas?
 15. Milliseid keskkondi koolikorralduses ja õppetegevuses kasutatakse?
 16. Kuidas on korraldatud ressursside haldus?
 17. Kas on olemas tehniline tugi?
 18. Kas on olemas kodukord, kus on kirja pandud kõikide osapoolte jaoks vajalik digitehnoloogia kasutamiseks õppetegevuses?

Hetkeolukorra ankeetide põhjal koostatake kokkuvõte ja analüüsitakse, mis on hästi.
Täpsemaks analüüsiks on soovitav teha SWOT-analüüs kaasates kõiki osapooli – õpilased, õpetajad ja juhtkond.

SWOT analüüs

 1. Millised võimalused on koolis?
 2. Kuidas saab tugevad küljed muuta võimalusteks?
 3. Kas koolis on olemas tugi digitehnoloogia kasutamisel (haridustehnoloog, IT-tugi, juhendid digivahendite kasutamiseks, jne)?
 4. Millised võimalused on digitehnoloogia kasutamiseks ja  arendamiseks?
 1. Millised takistused võivad muutusi piirata?
 2. Kas muutused võivad tekitada pingeid?
 3. Kas õpilaste, õpetajate või juhtkonna vähene huvi võib osutuda takistuseks?

 1. Millised head võimalused on digitehnoloogia rakendamiseks õppetegevuses?
 2. Millised on digitehnoloogia kasutamise plussid?
 3. Millised kooli väärtushinnangud toetavad digitehnoloogia kasutamist õppetegevuses?
 4. Milles näevad õpilased, õpetajad, juhtkond kooli tugevusi digitehnoloogia kasutamisel õppetegevuses?
 1. Millised nõrgad küljed on digitehnoloogia rakendamisel õppetegevuses?
 2. Mis on praeguse koolikorralduse miinused?
 3. Milliseid koostöö vorme tuleks arendada?
 4. Milliseid nõrku külgi näevad õpilased, õpetajad ja juhtkond kooli tugevustel digitehnoloogia kasutamisel õppetegevuses?


Kui võimalused on kaardistatud ja SWOT-analüüs tehtud, siis kaardistatakse vajadused.

Selleks täidavad õpilased, õpetajad ja juhtkonna liikmed ankeedi, millega kogutakse digitehnoloogia rakendamiseks vajalik info.

Näidisküsimustikud

 1. Milliseid oskuseid vajad digitehnoloogia kasutamisel õppetöös?
 2. Millist tuge vajad digitehnoloogia kasutamisel õppetöös?
 3. Millist digiõppevara vajad õppetöös?
 4. Millist suhtluskeskkonda vajad õppetöös?
 1. Millist digikeskkonda vajad tundide ettevalmistamiseks?
 2. Kirjelda digikeskkonda või digilahendust, mida vajad tundide läbiviimiseks ja teadmiste kontrollimiseks?
 3. Kas Sinu aines on vaja täiendavat digiõppevara? Kui jah, siis milliseid materjale vajaksid.
 4. Millist digikeskkonda vajad digiõppevara talletamiseks?
 5. Kas vajad täiendavat suhtlusvahendit õpilastega lisaks olemasolevatele (listid, grupid, vm)? Põhjenda.
 6. Kas vajad täiendavat suhtlusvahendit kolleegidega (listid, grupid, vm)? Põhjenda.
 7. Kas vajad täiendavat suhtlusvahendit juhtkonnaga (listid, grupid, vm)? Põhjenda.
 8. Kas vajad täiendavat suhtlusvahendit õpilaste vanematega (listid, grupid, vm)? Põhjenda.
 9. Kas vajad täiendavat suhtlusvahendit (listid, grupid, vm)? Põhjenda.
 10. Kas oled rahul momendil olemasolevate dokumentide haldamise võimalustega? Põhjenda.
 11. Kas vajad haridustehnoloogilist või tehnilist tuge? Kui jah, kirjelda oma vajadust.
 12. Milliseid koolitusi vajad enesearendamiseks digitehnoloogia kasutamisel õppetegevuses?
 1. Kas vajaksite tunniplaani loomise tarkvara? Põhjendage.
 2. Kas tunniplaan peaks olema avaldatud kooli koduleheküljel?
 3. Kas kooli asjaajamise dokumendihaldus ja arhiivindus peaksid olema digitaliseeritud? Põhjendage.
 4. Kas vajaksite info operatiivseks edastamiseks liste (õpetajad, aineühendused, õpilased, lapsevanemad, hoolekogu, juhtkond)? Põhjendage.
 5. Kas oleks vaja kava õpilaste, õpetajate ja kooli andmete halduseks ja arendamiseks? Põhjendage.
 6. Kas oleks vaja digitaalset suhtlust personaliga? Põhjendage.
 7. Kas oleks vaja digitaalset suhtlust ja info edastust koolipidajaga? Põhjendage.
 8. Kas oleks vaja digitaalset koostööd hoolekoguga? Põhjendage.
 9. Kas oleks vaja digitaalset koostööd klassivälises tegevuses ja info edastamisel? Põhjendage.
 10. Kas oleks vaja digitaalset koostööd tugiteenuste korraldamisel?  Põhjendage.
 11. Kas oleks vaja tagada digiturvalisus? Põhjendage.
 12. Kas oleks vaja digitaalset õppematerjalide varamut? Põhjendage.
 13. Kirjeldage digitaalset keskkonda, mis toetaks koolikorraldust ja õppetegevust.
 14. Kas oleks vaja plaani digiressursside (personal, riistvara, tarkvara, turvalisus, jm), haldamiseks? Põhjendage.
 15. Millist tehnilist tuge vajatakse? Kirjeldage.
 16. Kas vajaksite kodukorda, kus on kirja pandud kõikide osapoolte jaoks vajalik digitehnoloogia kasutamiseks õppetegevuses? Põhjendage.
 17. Vajaduste põhjal tegevuste planeerimine ja kava koostamine.

Viimase sammuna koostatakse vajaduste koondtabel, pannakse kirja digiarengu eesmärgid ning luuakse kooli digiõppe arengukava ja tegevuskava vajaduste täitmiseks.

Kooli digiarengu kaardistamisel on soovitav lähtuda järgmisest skeemist.

Soovitused

 • Kooli digitehnoloogia kasutamise kaardistamine aitab analüüsida haridustehnoloogia hetkeolukorda ja annab ülevaate erinevate huvigruppide võimalustest ja vajadustest.
 • Digitehnoloogia rakendamise hetkeolukorra võimaluste ja digivajaduste kaardistamine on aluseks digiarengukava planeerimisel.

Digitaalne tööriistakast

Head küsitluste loomise keskkonnad on Google Forms, MS Forms ja Surveer. SWOT analüüsiks sobib hästi tööleht.