Sõnastik

Kõik (39)
Õppijate mudel (33)
Õpetajate mudel (24)

Ajaveeb / Veebipäevik / Blogi

Regulaarselt uute postitustega täienev veebileht, kus postitused on tagurpidi ajalises järjekorras – esimesena ilmub alati viimasena lisatud tekst, foto või audioklipp. Lugejatel on võimalik postitusi kommenteerida, vanemad postitused kogutakse arhiivi.

Algoritm

Probleemi lahendamiseks vajalik juhiste hulk, mida mehaaniliselt (st. ilma loovust rakendamata) järgides on võimalik jõuda soovitud tulemuseni.

Andmed

Inimesele ja/või masinale loetaval kujul esitatud karakteristikud teatud nähtuste, isikute, objektide või protsesside kohta, mis on üldjuhul kogutud vaatluse teel (nt andurite abil) ja mis võivad olla kas arvulised, tekstilised, graafilised vm struktureeritud kujul.

Autori isiklikud õigused / Moraalsed õigused (kõnekeeles)

See osa autorile kuuluvatest õigustest, mis väljendab autori vaimset ja moraalset suhet oma loominguga ning annab kogumis autorile aluse kontrollida oma teose kasutamist ja avaldamist. Isiklikud õigused on autori isikuga lahutamatult seotud ning seadus välistab nende üleantavuse…

Autori varalised õigused

See osa autorile kuuluvatest õigustest, mis väljendab autori varalist suhet oma loominguga. Sellised õigused on näiteks reprodutseerimine, veebis kättesaadavaks tegemine, teose kohandamine, kogumikes kajastamine (vaata ka autoriõiguse seaduse §13)…

Autoriõigus

Autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum. Autoriõigused tekivad autori loodud kirjandus-, kunsti- või teadusteosele selle loomise hetkest automaatselt. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused, mis määravad kindlaks autori õiguse lubada või keelata oma teose kasutamist ning kasutamise tingimused…

Autoriõiguse põhimõtted

autoriõiguse valdkonda reguleerivates õigusaktides (nt autoriõiguse seaduses) või litsentsitingimustes sätestatud reeglid teose kasutamisõiguste kohta…

Avatud sisulitsents

Teose autori või autoriõiguste omaja antud luba kindlaksmääramata isikute ringile, et teostada mõnda autori isiklikku või varalist õigust (nt õigus kohandada, kopeerida ja levitada teost), arvestaded seatud piiranguid (nt ärilise kasutuse või muutmise keeld)…

Delikaatne digisisu

Selline digisisu, mis sisaldab eriliigilisi isikuandmeid (nt terviseandmeid), turva- või ärisaladusi.

Digikeskkond

Digikeskkond on info-, koostöö- või suhtluskeskkond internetis, nutiseadmes või arvutis.

Digilahendused

Digilahendused on erinevad tarkvaralised lahendused, veebirakendused, mobiiliäpid.

Digipedagoogika / Haridustehnoloogia

Digipedagoogika on eesmärgipärane digitehnoloogia rakendamine õpetamise ja õppimise tingimuste loomiseks. Sünonüümina on kasutusel ka haridustehnoloogia.

Digipädevus

Suutlikkus lahendada oma (õppe)töös digirikastatud keskkonnas ettetulevaid probleeme digitehnoloogia abil.

Digipädevusmudel

Digipädevuse komponente kirjeldav hierarhiline/taksonoomiline või maatriksikujuline mudel (nt. ISTE NETS, DigComp, DigCompEdu). Mõni digipädevusmudel (nt ISTE CNETS) võib sisaldada ka hindamismudelit, mis kirjeldab pädevuse sooritustasemeid (3-8 taset) ja võimaldab hinnata/võrrelda inimeste digipädevust ühtsel skaalal…

Digiseade

Digitaalne seade, näiteks mobiiltelefon, sülearvuti, tahvelarvuti, lauaarvuti, e-luger, mängukonsool, televiisor, VR-seade.

Digisisu

Digikeskkonnas (veebis, nutiseadmes või arvutis) avaldatud tekstid, pildid, videod, skeemid, esitlused, õppematerjalid, mängud, sõnumid, blogipostitused, multimeediateosed, programmikood jm.

Digitaalne identiteet

Isiku reaalse identiteedi peegeldus internetis või interneti tarbeks kujundatud kuvand endast.

Digitaalne jalajälg

Jälg, mille inimene jätab veebis, näiteks üleslaetud fotod, tekstid, foorumipostitused, mida saab seostada selle inimesega. Eristatakse kontrollitavat ja kontrollimatut jalajälge ehk andmeid, mida inimene ise endast jätab, ja andmeid, mis keegi teine on selle inimese kohta postitanud.

Digitaristu

Digitaalne riist- ja tarkvara koos võrgulahenduste ja infosüsteemidega, mis on vajalikud haridussüsteemi toimimiseks, sh õppijate ja õpetajate süle- ja tahvelarvutid, koht- ja lairibavõrgu ühendused õppeasutustes, õppeinfosüsteemid ja virtuaalsed õpikeskkonnad.

Digiteenus / E-teenus

Digilahendus, mis aitab kasutajal (inimesel või teisel digiteenusel) mingit tegevust paremini, kiiremini või tulemuslikumalt lahendada (mõnel juhul ka automatiseerida), näiteks digitaalne parkimisteenus, hotelli broneerimisteenus, veebi kasutusstatistika seireteenus.

Digitehnoloogia

Tark- ja riistvara, mille abil luuakse, salvestatakse, edastatakse, esitletakse ja rakendatakse andmeid ja infot digitaalsel kujul, näiteks arvutid, võrguseadmed, infosüsteemid, nutirakendused, digiseadmed, digiteenused.

Digiõppevara

Õppematerjalid, mis on avaldatud digitaalsel kujul (veebis, andmebaasides või digitaalsetel andmekandjatel), näiteks e-õpikud, õppeotstarbelised veebivideod ja mobiilirakendused, õpimängud, e-õpetajaraamatud, e-töölehed, veebitestid, õpiobjektid.

Infootsing

Teabe hankimine erinevatest infoallikatest ja -kanalitest.

Informatsioon

Tõlgendatud andmed, mis on kellelegi vajalikud ja kasutatavad.

Intellektuaalomand

Õiguste kogum, mis tekib inimese vaimse tegevuse tulemitele.
Õigused jagunevad kolmeks:
1. tööstusomandiks (nt kaubamärk, patent)
2. autoriõiguseks
3. autoriõigusega kaasnevateks õigusteks (nt esitajate ja fonogrammitootjate õigused).

Isikuandmed

Kõiki andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad tema füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid omadusi, suhteid ning kuuluvust.

Küberkiusamine

Tahtlik ja korduvat kahju tekitav käitumine elektrooniliste seadmete vahendusel.

Litsents

Autori või autoriõiguste omaja antud luba litsentsi saajale , et teostada autoriõigus. Litsentsi tingimustes määratakse kindlaks, millised autoriõigused ning millistel tingimustel kasutusse antakse…

Privaatsus

Isiku või rühma vabadus end teistest soovitud ulatuses isoleerida teistest ennast või anda enda kohta valikulist teavet.

Programmikood

Arvutiprogrammi käsud teksti või visuaalsel kujul (sh tarkvara lähtekood).

Pädevus

Inimese tõendatud suutlikkus rakendada õpitud teadmisi, oskusi ja muid isikuomadusi (nt motivatsioon, hoiakud, püsivus) ülesannete lahendamiseks tööl või muus elulises olukorras.

Refleksioon

Oma kogemuse kirjeldamine, analüüsimine, hindamine ja seoste loomine ning järelduste tegemine, et kavandada edasisi tegevusti.

Turvameede

Riski ettenägev ja kahandav abinõu (nt nutiseadme ekraanilukustus salasõnaga).

Vabavara

Tasuta tarkvara, enamasti kasutamise kitsendusteta (nt võimaldab kopeerimist, levitamist ja muutmist)

Õpihaldussüsteem

Veebipõhine serveritarkvara, mis on loodud spetsiaalselt õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) haldamiseks.

Ühine teadmusloome

Koostööprotsess, mille käigus luuakse või muudetakse avalikult kättesaadavat teadmust digikeskkonnas taaskasutatavate kognitiivsete artefaktide (nt tekstidokumendid, veebilehed, Vikipeedia artiklid) kujul, mis sünnivad ühisel eesmärgil toimunud arutelude, ajurünnakute ja projektide tulemusena…

Ühismeedia / Sotsiaalmeedia

Digiteenus, mille abil kasutajad ise virtuaalsetes kogukondades ja võrgustike ssuhtlevad ning loovad ja jagavad teistega digisisu, suhtlevad, teavet ja ideid.