Sõnastik

Ei leidnud sobivat sõna? Sinu tagasiside on meile oluline. Tee oma ettepanek või täiendus!

ajatelg

sündmuste ajalise järjestuse graafiline esitus…

ajaveeb / veebipäevik / blogi

regulaarselt uute postitustega täienev veebileht, kus postitused on tagurpidi ajalises järjekorras – esimesena ilmub alati viimasena lisatud tekst, foto või audioklipp. Lugejatel on võimalik postitusi kommenteerida, vanemad postitused kogutakse arhiivi…

algoritm

probleemi lahendamiseks vajalik juhiste hulk, mida mehaaniliselt (st. ilma loovust rakendamata) järgides on võimalik jõuda soovitud tulemuseni…

andmebaas

struktureeritud andmekogum, mida üldjuhul säilitatakse ja hallatakse arvutis

andmed

inimesele ja/või masinale loetaval kujul esitatud karakteristikud teatud nähtuste, isikute, objektide või protsesside kohta, mis on üldjuhul kogutud vaatluse teel (nt andurite abil) ja mis võivad olla kas arvulised, tekstilised, graafilised vm struktureeritud kujul…

andmekandja

andmete salvestamise, säilitamise ja taaskasutamise vahend (nt kõvaketas, mälupulk, DVD)

animatsioon

film või video, milles liikumisillusioon on loodud staatiliste piltide kiire vahetamise kaudu…

arvutisõltuvus

kontrollimatu vajadus kasutada arvutit sellises mahus, et sellest ilmajäämine põhjustaks tõsiseid emotsionaalseid, vaimseid ja psühholoogilisi reaktsioone…

arvutiviirus

tarkvarajupp, mis on võimeline end iseseisvalt arvutiprogrammide sisse kopeerima („nakatama“) ning sel moel salaja arvutist arvutisse levima

autori varalised õigused

see osa autorile kuuluvatest õigustest, mis väljendab autori varalist suhet oma loominguga. Sellised õigused on näiteks reprodutseerimine, veebis kättesaadavaks tegemine, teose kohandamine, kogumikes kajastamine (vaata ka autoriõiguse seaduse §13)…

autoriõigus

autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum. Autoriõigused tekivad autori loodud kirjandus-, kunsti- või teadusteosele selle loomise hetkest automaatselt. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused, mis…

autoriõiguse põhimõtted

autoriõiguse valdkonda reguleerivates õigusaktides (nt autoriõiguse seaduses) või litsentsitingimustes sätestatud reeglid teose kasutamisõiguste kohta…

avatud sisulitsents

teose autori või autoriõiguste omaja antud luba kindlaksmääramata isikute ringile, et teostada mõnda autori isiklikku või varalist õigust (nt õigus kohandada, kopeerida ja levitada teost), arvestaded seatud piiranguid (nt ärilise kasutuse või muutmise keeld)…

delikaatne digisisu

selline digisisu, mis sisaldab eriliigilisi isikuandmeid (nt terviseandmeid), turva- või ärisaladusi

digikeskkond

digikeskkond on info-, koostöö- või suhtluskeskkond internetis, nutiseadmes või arvutis…

digilahendused

digilahendused on erinevad tarkvaralised lahendused, veebirakendused, mobiiliäpid

digipädevus

suutlikkus lahendada oma (õppe)töös digirikastatud keskkonnas ettetulevaid probleeme digitehnoloogia abil

digipädevusmudel

digipädevuse komponente kirjeldav hierarhiline/taksonoomiline või maatriksikujuline mudel (nt. ISTE NETS, DigComp, DigCompEdu)…

digiseade

digitaalne seade, näiteks mobiiltelefon, sülearvuti, tahvelarvuti, lauaarvuti, e-luger, mängukonsool, televiisor, VR-seade, robootikaseade

digisisu

digikeskkonnas (veebis, nutiseadmes või arvutis) avaldatud tekstid, pildid, videod, skeemid, esitlused, õppematerjalid, mängud, sõnumid, blogipostitused, multimeediateosed, programmikood jm

digitaalne identiteet

isiku reaalse identiteedi peegeldus internetis või interneti tarbeks kujundatud kuvand endast…

digitaalne jalajälg

jälg, mille inimene jätab veebis, näiteks üleslaetud fotod, tekstid, foorumipostitused, mida saab seostada selle inimesega…

digitaristu

digitaalne riist- ja tarkvara koos võrgulahenduste ja infosüsteemidega, mis on vajalikud haridussüsteemi toimimiseks, sh õppijate ja õpetajate süle- ja tahvelarvutid, koht- ja lairibavõrgu ühendused õppeasutustes, õppeinfosüsteemid ja virtuaalsed õpikeskkonnad…

digiteenus / e-teenus

digilahendus, mis aitab kasutajal (inimesel või teisel digiteenusel) mingit tegevust paremini, kiiremini või tulemuslikumalt lahendada (mõnel juhul ka automatiseerida), näiteks digitaalne parkimisteenus, hotelli broneerimisteenus, veebi kasutusstatistika seireteenus

digitehnoloogia

tark- ja riistvara, mille abil luuakse, salvestatakse, edastatakse, esitletakse ja rakendatakse andmeid ja infot digitaalsel kujul, näiteks arvutid, võrguseadmed, infosüsteemid, nutirakendused, digiteenused

digiõpe

digivahendite abil tõhustatud õppimise viis mistahes õppevormis…

digiõppevara

õppematerjalid, mis on avaldatud digitaalsel kujul (veebis, andmebaasides või digitaalsetel andmekandjatel), näiteks e-õpikud, õppeotstarbelised veebivideod ja mobiilirakendused, õpimängud, e-õpetajaraamatud, e-töölehed, veebitestid, õpiobjektid

droon

mehitamata õhu-, vee- või muu sõiduk, mida juhitakse eemalt traadita võrguühenduse abil (võib olla ka programmeeritud isejuhtivaks)

emoji

väike pilt, mille abil väljendatakse digisuhtluses oma emotsioone, suhtumist või muud tagasisidet

emotikon

emotsiooni väljendav kirjamärkidest moodustatud sümbol, näiteks e-postis 🙂

ergonoomika

teaduse ja tehnika haru, mis keskendub töökeskkonna ja -vahendite kujundamisele, et parandada töö tõhusust ja turvalisust

faili atribuudid

tunnused, mille abil saab faile otsida ja järjestada, näiteks failinimi, failitüüp (pildi- või tekstifail), maht, asukoht andmekandjal, loomise kuupäev

failiformaat / failivorming

standard, millest lähtudes andmed failis struktureeritakse, et neid teises arvutis kasutada saaks; näiteks MS Wordi abil saab avada ainult teatud kindlas vormingus tekstifaile (.doc, .docx) ja mitte heli- või pildifaile (.mp3, .wav, .png, .jpg)

faililaiend

failinimele järgnev liide, mis tähistab failivormingut ja näitab, mis tüüpi failiga on tegu (teksti-, pildi- või helifail, nt .doc, .pdf, .jpg, .mp3, .wav)

foorum

asünkroonse (mitte samaaegse) suhtluse tarvis kasutatav veebikeskkond, kus arutelu on tihti piiritletud kindla teemaga ja esitatud lõimedena

fotofilter

pilditöötlustarkvara funktsionaalsus, mille abil saab muuta pildi või selle osa väljanägemist (nt heledust, kontrasti, tekstuuri, tooni) ja lisada eriefekte

fotokollaaž

pilt, mis moodustub erinevatest fotodest või nende osadest uue terviku loomisel

graafiline kasutajaliides

ühenduslüli kasutaja ja arvutiprogrammi vahel, enamasti menüüpõhine süsteem, kus kasutaja saab menüüdest toiminguid valida

hajaõpe / paindõpe

kontaktõppe korraldamise üks viise, kus korraga (st samal ajal) on osa õppijaid füüsilises ja osa virtuaalses ruumis

haridustehnoloogia

eesmärgipärane digitehnoloogia rakendamine õpetamise ja õppimise tingimuste loomiseks. Sünonüümina on kasutusel ka digipedagoogika.

identiteedivargus

esinemine teise inimesena, kasutades ilma loata tema nime, pilti, isikukoodi, pangakaarti või veebikontot

infootsing

teabe hankimine erinevatest infoallikatest ja -kanalitest

informatsioon

tõlgendatud andmed, mis on kellelegi vajalikud ja kasutatavad

inkognitorežiim

veebilehtede anonüümne sirvimisrežiim, mis ei salvesta kasutaja sirvimisajalugu

intellektuaalomand

õiguste kogum, mis tekib inimese vaimse tegevuse tulemitele.
Õigused jagunevad kolmeks:
1. tööstusomandiks (nt kaubamärk, patent)
2. autoriõiguseks
3. autoriõigusega kaasnevateks õigusteks (nt esitajate ja fonogrammitootjate õigused)…

isikuandmed

kõiki andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad tema füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid omadusi, suhteid ning kuuluvust…

jututuba

veebikeskkond, mis võimaldab kasutajatel samal ajal suhelda

kasutajaprofiil

veebikeskkonna kasutaja andmeid ja eelistusi sisaldav leht, sh tema nimi, kasutajatunnus, parool, pilt, õigused ja süsteemi kasutamise seaded (nt teavituste saatmisest loobumine)…

kaustapuu

hierarhiliselt korrastatud kaustade ja alamkaustade süsteem arvutis, andmekandjal või pilves

kettkiri / ahelkiri

kiri, mille sisus juhendatakse saajaid kirja pärast läbilugemist seda teistele edasi saatma (nt suure õnne leidmiseks või abipalvena)

kontaktõpe

samas füüsilises või virtuaalses õppekeskkonnas toimuv õppetöö, milles osalevad korraga (st samal ajal) nii õppija kui ka õpetaja, õppejõud või koolitaja…

kuvatõmmis / ekraanipilt

pilt, mis on tehtud arvuti või muu digiseadme ekraanil kuvatavast sisust (nt kasutaja juhendamiseks või tarkvaratõrke dokumenteerimiseks). Ekraanipildi tegemiseks piisab tavaliselt teatud klahvikombinatsiooni vajutamisest (nt MS Windowsi puhul klahvid „Alt“ + „PrtSc“).

küberkiusamine

tahtlik ja korduvat kahju tekitav käitumine elektrooniliste seadmete vahendusel…

litsents

autori või autoriõiguste omaja antud luba litsentsi saajale , et teostada autoriõigus. Litsentsi tingimustes määratakse kindlaks, millised autoriõigused ning millistel tingimustel kasutusse antakse…

lähiõpe

õppevorm, kus õpe toimub ühises füüsilises ruumis…

manus

e-kirjale lisatud teksti-, pildi- vm fail

mitmeastmeline autentimine

turvameede, mis nõuab kasutajalt sisselogimisel enese identimist vähemalt kahel sõltumatul viisil (nt salasõna ja mobiilile saadetud koodi abil)

multimeedium

info esitamine mitme meedialiigi kaudu korraga (nt kombineerides teksti, pilti, heli ja videot)

nutiseade

erinevaid tarkvararakendusi, ekraani ja andureid sisaldav kaasaskantav elektrooniline seade, mis ühendub teiste nutiseadmete, arvutite ja veebikeskkondadega traadita sidevõrgu kaudu (nt nutitelefon, tahvelarvuti, aktiivsusmonitor, e-luger)

operatsioonisüsteem

arvuti või nutiseadme riistvara, rakendustarkvara, välisseadmete (nt printeri) ja võrguühenduste toimimist toetav baastarkvara (nt arvutitel Windows, Linux, Mac OS X, nutitelefonides Android, IOS)

otsimootor

veebiteenus, mille abil saab internetist infot otsida (nt Google, Bing, DuckDuckGo)

otsisõna

märksõna, mis sisestatakse infootsinguks otsimootorisse

piksel / pildielement

ekraanipildi vähim kahemõõtmeline element (ruuduke), millel on teatud värvus ja heledus

pilvehoidla

veebiteenusena pakutav salvestusruum, et säilitada ja varundada kasutaja andmeid virtuaalses serveris (ehk pilves). Andmetele pääseb kasutaja ligi suvalisel ajal ja kohas traadita andmesidevõrgu kaudu.

pilveteenused

traadita andmeside vahendusel kasutatavad veebiteenused, näiteks e-post, fotoalbum, ühismeedia ja suhtlusplatvormid

pookima / vistutama

ühe veebiteenuse sisu (nt Youtube’i videot) teise veebilehe sees näitama. Tehniliselt on pookimiseks vaja kopeerida üks koodijupp sisuteenusest oma veebilehe HTMLi lähtekoodi sisse.

privaatsus

isiku või rühma vabadus end teistest soovitud ulatuses isoleerida teistest ennast või anda enda kohta valikulist teavet…

programmikood

arvutiprogrammi käsud teksti või visuaalsel kujul (sh tarkvara lähtekood)

põimõpe

õppevorm, kus osa õppest toimub lähi- ja osa kaugõppena

pädevus

inimese tõendatud suutlikkus rakendada õpitud teadmisi, oskusi ja muid isikuomadusi (nt motivatsioon, hoiakud, püsivus) ülesannete lahendamiseks tööl või muus elulises olukorras…

refleksioon

oma kogemuse kirjeldamine, analüüsimine, hindamine ja seoste loomine ning järelduste tegemine, et kavandada edasisi tegevusi…

robot

intelligentne seade, mis on võimeline sisseprogrammeeritud juhiste abil iseseisvalt teatud ülesandeid lahendama…

ruutkood / QR-kood

ruudukestest koosneva mustrina esitatud maatrikskood, millest nutiseade suudab välja lugeda (ehk dekodeerida) näiteks teksti või veebiaadressi; lihtsustab pikkade veebilinkide jagamist õpilastele…

rämpspost

reklaami või muu sõnumi saatmine e-postiga paljudele adressaatidele, kes seda ei ole soovinud. E-posti tarkvara oskab automaatselt rämpsposti olulisest e-kirjavahetusest välja filtreerida ja eraldi kirjakausta paigutada.

sakk

väljaulatuv osa veebilehe ülaservas, millel klõpsamine toob selle veebilehe pealmiseks, kui brauseris on korraga mitu veebilehte avatud. Sakil kuvatakse tavaliselt veebilehe pealkiri.

sekstimine

seksuaalse alatooniga sõnumite, piltide või fotode saatmine, vastuvõtmine või edastamine enamasti mobiiltelefoni vahendusel

sisuloomevahendid

arvuti ja nutiseadme rakendused, mis võimaldavad kasutajal luua digitaalseid materjale ehk digisisu (nt veebilehti, ajaveebi postitusi, digitaalseid pilte ja videoid)

sõnapilv

märksõnade visuaalne esitusviis, milles sagedamini esinenud sõnad kuvatakse suurema fondiga. Teatud veebiteenuste abil on lihtne automaatselt sõnapilve luua…

tulemüür

turvatarkvara, mis jälgib, kaitseb ja reguleerib liiklust arvutivõrgus, et tagada andmete turvalisus ja privaatsus

turvameede

riski ettenägev ja kahandav abinõu (nt nutiseadme ekraanilukustus salasõnaga)…

täägima / märgendama

inimest, veebilehte, postitust või artiklit võtmesõna või sildi abil teatud kategooria alla kuuluvaks märkima, näiteks lisades ajaveebi postitusele õppeaine sildi „matemaatika“

töölauarakendus

rakendus, mis paigaldatakse arvutisse ja mida saab üldjuhul kasutada ka ilma internetiühenduseta (nt MS Word). Töölauarakenduse vastand on brauseri kaudu kasutatavad veebirakendused, mis toimivad üksnes internetiühendusega.

vabavara

tasuta tarkvara, enamasti kasutamise kitsendusteta (nt võimaldab kopeerimist, levitamist ja muutmist)…

varikonto

kasutaja (sageli varjunime all) loodud lisakonto veebiplatvormil, näiteks kui soovitakse hoida ühismeedias eraldi töö- ja erasuhtlust

veebikonstaabel

veebikasutajate probleemidega tegelev politseiametnik, kelle põhiülesanded on interneti teel esitatud kirjadele vastamine ning nii laste kui ka täiskasvanute koolitamine internetiturvalisuse teemal

veebilehitseja / brauser

arvuti või nutiseadme rakendus, mis võimaldab veebilehti vaadata (nt Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox)

veebirakendus

serveritarkvara, mida saab kasutada üksnes veebibrauseri kaudu

veebiõpe

õppevorm, kus õppetöö toimub täielikult veebipõhise kaugõppena

videokonverents

videosilla vahendusel toimuv koosolek inimestega, kes asuvad kahes või enamas asukohas

visuaalne programmeerimiskeel

laste jaoks loodud lihtne programmeerimiskeel (nt Scratch, Blockly, Snap!), milles programmikäsud koostatakse visuaalsete plokkide ühendamise abil, mitte tekstina

voogedastus / striimimine

meediasisu (nt video) ülekandmine interneti vahendusel, mis võib toimuda nii reaalajas (nt jalgpallimatši ülekanne) kui ka kasutajale sobival ajal (nt raadiosaate järelkuulamine)

VR-tehnoloogia

tegelikkust matkiv või fantaasiamaailma kujutav arvutiimitatsioon, mis võimaldab kasutajal VR prillide jm digivahendite abil näha, kuulda ja tajuda midagi, mida tegelikult tema ümber ei eksisteeri

õngitsuskiri

petukiri, millega püütakse ohvrilt välja petta isiklikke või salajasi andmeid, näiteks kasutajanime, parooli, pangakonto või krediitkaardi numbrit

õpihaldussüsteem

veebipõhine serveritarkvara, mis on loodud spetsiaalselt õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) haldamiseks…

õppeinfosüsteem

õppekorralduse dokumenteerimise (tunnikavad, puudumised, kodutööd, hinded) ning kooli ja kodu vahelise ametliku suhtluse haldamiseks loodud veebiteenus, näiteks eKool, Stuudium

õppeviis / õppemeetod

didaktiline lähenemismoodus, metoodika, tehnika või võte, mille abil õpetaja või õppejõud mitmekesistab tunnis, seminaril või koolituspäeva jooksul õppetöö korraldust

õppevorm

õppekava, kursuse või õppeaine korraldamise tüüp…

ühine teadmusloome

koostööprotsess, mille käigus luuakse või muudetakse avalikult kättesaadavat teadmust digikeskkonnas taaskasutatavate kognitiivsete artefaktide (nt tekstidokumendid, veebilehed, Vikipeedia artiklid) kujul, mis sünnivad ühisel eesmärgil toimunud arutelude, ajurünnakute ja projektide tulemusena…

ühisloome

sisuloomeprotsess, milles osaleb suur hulk inimesi, eelkõige veebikogukond