ühine teadmusloome

/collective knowledge building/

koostööprotsess, mille käigus luuakse või muudetakse avalikult kättesaadavat teadmust digikeskkonnas taaskasutatavate kognitiivsete artefaktide (nt tekstidokumendid, veebilehed, Vikipeedia artiklid) kujul, mis sünnivad ühisel eesmärgil toimunud arutelude, ajurünnakute ja projektide tulemusena. Teadmuse (ingl knowledge) all mõistame siinkohal infot, mida keegi teab ja oskab rakendada nii füüsilise maailma (asjade, nähtuste, protsesside) kui ka sisemaailma (tunded, mõtted) kirjeldamiseks, analüüsimiseks ja mõtestmiseks, et siis selle abil langetada põhjendatud otsuseid. 

Allikas: https://digialgus.hitsa.ee/sonaraamat/teadmusloome