Enesehindamise küsimustik

Haridus- ja Noorteameti digipädevuse töörühmal on valminud vahend, mille abil saavad hinnata õpilased ise enda digipädevusi. Sellesse on koondatud ülesanded, mis põhinevad õppijate digipädevusmudelis kirjeldatud pädevusvaldkondadel ja hindamiskriteeriumitel. Küsimustikus toodud ülesandeid õppija läbi lahendama ei pea, vaid õppija hindab etteantud skaala alusel, kas ta saaks küsimustikus toodud ülesannetega hakkama. Ülesannete sisu mõistmiseks võib õppija kasutada vajadusel digitehnoloogia sõnastikku. Küsimustiku täitmine võtab aega maksimaalselt 45 minutit.

Skaala:

0 – Ma ei oska seda ülesannet sooritada.
1 – Oskan seda ülesannet sooritada juhendite abil. 
2 – Oskan seda ülesannet suures osas juhenditeta sooritada, aga mitte täielikult.
3 – Oskan iseseisvalt ja juhenditeta seda ülesannet sooritada.
4 – Oskan selle ülesande lahendamisel kaaslasi õpetada, aga mitte täiesti abimaterjalide abita.
5 – Oskan selle ülesande lahendamisel kaaslasi õpetada ja nende küsimustele vastata abimaterjale kasutamata.

Enesehindamise küsimustik on litsentseeritud rahvusvahelise litsentsiga Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

ÜLDINFO
Sa oled: Mees/Naine
Vanus:
Kool:

Vali, milliseid digitehnoloogia aineid sa koolis õpid ja lisa kommentaari lahtrisse, mida valitud aines õpid.

  • Arvutiõpetus
  • Multimeedia
  • Informaatika
  • Muu:
INFO- JA ANDMEKIRJAOSKUS
NrPalun vali sind kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
1.Leia vastused küsimustele kasutades interneti täpsemat otsingut ja otsingut pildi alusel (kes on etteantud pildi autor).       
2.Leia referaadi jaoks erinevate otsingumootorite abil asjakohaseid allikmaterjale, põhjenda nende usaldusväärsust ja võrdle erinevate otsingumootorite abil saadud tulemusi.       
3. Filtreeri oma e-postkastis kirjad saatja ja kuupäeva järgi ning süstematiseeri need vastavalt teemadele erinevatesse kaustadesse.      
4.Märgi digiturunduse meediatekstis argumendid ja põhilised mõjutusviisid (sõnalised ja pildilised) ning kirjelda, kuidas sellist digiturundust kasutatakse inimeste mõjutamiseks.      
5.Liigita meediatekst vastavalt sellele, kas see on faktipõhine, fantaasiapõhine või arvamuspõhine.      
6.Määra, millise programmiga saab vastava faililaiendiga (nt pdf, odt, svg jne) faili avada.       
7.Paki lahti (nt zip, rar) failid, salvesta need füüsilisele seadmele, süstematiseerides failid vastavalt teemadele erinevatesse kaustadesse.      
8.Seadista oma mobiiltelefoni salvestatud fotod, audio- ja videoklipid automaatselt pilve laadima ning jaga õppetööks salvestatud multimeediafaile õpetajaga, kasutades lühendatud veebilinki.       
9. Kasutades tabelarvutusprogrammi (nt MS Excel, Google Sheets) funktsioone ja valemeid, analüüsi etteantud andmeid ja esita tulemused kasutades erinevat tüüpi jooniseid ja tabeleid.      
Palun too välja, millised mõisted, väljendid, küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
SUHTLUS JA KOOSTÖÖ DIGIKESKKONNAS
NrPalun vali sind kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
1.Loo korrektselt vormistatud e-kiri, lisa kirjale manusena üks foto ja saada kahele adressaadile, kellest üks lisa pimekoopiasse.      
2.Võrdle erinevate suhtlusvahendite (SMS, välksõnum / ingl instant messaging, e-post, foorum, videokonverents, sotsiaalvõrgustik jne) eeliseid ja puudusi, võimalusi ja piiranguid.      
3.Jaga enda loodud esitlust, videot vms teistega mõne pilvehoidla (nt Google Drive, Dropbox vms) või sotsiaalvõrgustiku kaudu.      
4.Algata mitme osalejaga videokõne ja näita osalejatele üht veebilehte / esitlust enda ekraani jagades.      
5.Vistuta / manusta (ingl embed) üks sobiva sisulitsentsiga video oma blogisse / veebilehele.       
6.Seadista kooli õppeinfosüsteemis / e-päevikus enda ametlik kasutajaprofiil.      
7.Loo veebipõhise ühistöövahendi abil dokument / esitlus, et teised saaksid seda muuta ja täiendada, lisa omapoolseid kommentaare.      
8.Digiallkirjasta enda avaldus / CV.      
9.Selgita, miks on oluline kujundada oma digitaalset identiteeti ning järgida netiketi reegleid.      
Palun too välja, millised mõisted, väljendid, küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
DIGISISU LOOMINE
NrPalun vali sind kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
1.Koosta referaat, mis sisaldab tiitellehte, automaatset sisukorda, kasutatud kirjandust, tabeleid ja jooniseid, päist ja leheküljenumbreid ning vorminda selle tekst (kirjastiil, suurus, ääristus, reavahe) vastavalt kooli vormistusjuhendile.       
2.Koosta slaidiesitlus animeeritud slaididega ja ajastatud slaidide vahetusega, mis sisaldab enda poolt pildistatud ja korrektselt töödeldud fotosid portree- ja maastikuformaadis.       
3.

Koosta lühifilm, milles on kokku pandud vähemalt kolm erinevat videolõiku, enda salvestatud ja töödeldud helifail, algus- ja lõputiitrid ning millele on lisatud enda valitud sisulitsents. 

      
4.Koosta digitaalne plakat, millel on nii tekstilist infot kui ka arvutis enda joonistatud illustratsioone, arvestades visuaalse disaini põhialuseid.       
5.Koosta klassikaaslastele interaktiivne viktoriin, mäng vms.      
6.Koosta veebipõhine küsitlus, kogu selle abil andmeid ja tõlgenda saadud tulemusi.       
7.Kavanda ja loo lihtne programm visuaalse programmeerimiskeelega, mis sisaldaks vähemalt ühte tsüklit ja ühte tingimust.       
8.

Koosta ühes õppeaines digitaalne õpimapp (nt veebileht, blogi vms), mis sisaldaks erinevaid multimeediumi elemente (tekst, pilt, heli, video). 

      
9. Kirjelda, mille poolest erinevad arvutitarkvara liigid (vabavara, litsentseeritud tarkvara jne) ja kuidas saab vältida piraattarkvara kasutamist.       
Palun too välja, millised mõisted, väljendid, küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
DIGITURVALISUS
NrPalun vali sind kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
1.Kirjelda arvutiviiruste ja pahavara levimise viise.      
2.Jaga oma mobiilset internetti turvaliselt teiste seadmetega.      
3.Vali olemaolevatest wifi-võrkudest kõige turvalisem ja põhjenda oma valikut.       
4.Hinda veebikeskkonna / mobiilirakenduse turvariske.      
5.Põhjenda, miks on vaja järgida digiseadmeid kasutades turvameetmeid ja demonstreeri oma nutiseadme abil, milliseid turvameetmeid kasutad.      
6.Kirjelda oma õigusi, mis puudutavad andmete kogumist, hoiustamist ja kasutamist, vastavalt andmekaitse üldmäärusele (GDPR).      
7.Analüüsides enda ja kaaslaste digiseadme kasutamise harjumusi, hinda digiseadmete kasutamisega seotud terviseriske alates ergonoomika aspektidest kuni arvutisõltuvuseni.      
8.Kirjelda küberkiusamise liike, mõjusid ja mida teed märgates küberkiusamist.      
9.Sõnasta enda seisukoht ning esita seda toetavad argumendid digitehnoloogia negatiivse ja positiivse mõju kohta keskkonnale, sh mõeldes digitaalsele ja ökoloogilisele jalajäljele.      
Palun too välja, millised mõisted, väljendid, küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
PROBLEEMILAHENDUS
NrPalun vali sind kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
1.Analüüsi enda digipädevust: too välja enda tugevad küljed ja arenguvajadused.      
2.Uuenda digiseadmes tarkvara, paigalda seadmesse uus rakendus.      
3.Põhjenda ühe digitehnoloogia valikut konkreetse probleemi lahendamiseks, lähtudes selle funktsionaalsusest.      
4.Selgita konkreetse näite abil, kuidas lahendad mingisuguse tehnilise probleemi; too välja erinevaid lahenduskäike.      
5.Loetle uuemaid tehnoloogiasaavutusi ja kirjelda nende võimalikke arengusuundi.      
6.Koosta kaaslastele samm-sammuline juhend (koos ekraanipiltidega) lihtsama tehnilise tõrke likvideerimiseks.      
7.Selgita, kuidas arvuti töötab ja nimeta peamisi arvuti komponente.      
8.Seadista erinevates digiseadmetes helitugevus, keel, aeg, ekraani heledus vms ning lülita sisse / välja internet, sinihammas (ingl bluetooth) vms.      
9.Ühenda digiseadmega erinevaid välisseadmeid (printer, projektor, väline kõvaketas, klaviatuur vms).      
Palun too välja, millised mõisted, väljendid, küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.

Laadi alla sobiv küsimustiku formaat

Viimati täiendatud 21. veebruaril 2022a.