Enesehindamise küsimustik

Oleme loonud näidisküsimustikud oma digipädevuse analüüsimiseks üldharduskoolide õpetajatele (eesti ja vene keeles) ning kõrgkooli õppejõududele ja juhendajatele. Küsimustikud koosnevad väidetest, millele tuleb vastata etteantud skaala alusel. Enesehindamise väited põhinevad Euroopa Komisjoni haridustöötajate raamistikul DigCompEdu, mille kohaselt jaguneb digipädevus kuueks rakendusvaldkonnaks:

 1. kutsealane areng ja kaasatus
 2. digiõppevara
 3. õpetamine ja õppimine
 4. hindamine
 5. õppijate võimestamine
 6. õppijate digipädevuse arendamine

Küsimustikule vastaja hindab oma digipädevust valides igale väitele vastuseks taseme ette antud skaala alusel:

0 – Mul puudub sellega kokkupuude.
1 – Alustaja. Ma oskan selgitada, mis see on, ja olen seda ka katsetanud oma töös.
2 – Olen poolel teel tegijaks.
3 – Tegija. See on saanud mulle omaseks ja harjumuspäraseks.
4 – Olen poolel teel eestvedajaks.
5 – Eestvedaja. Olen sellel alal nõustaja ja ekspert nii oma organisatsioonis kui ka väljaspool seda.

Enesehindamise küsimustikud on litsentseeritud rahvusvahelise litsentsiga Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Üldinfo

Te olete:

 • Mees
 • Naine
 • Ei soovi vastata
Vanus:

Palun valige kõige paremini enda kohta käiv väide ja märkige kommentaaris täisaastates oma tööstaaž.

 • Olen õpetajana töötanud 1-5 aastat.
 • Olen õpetajan töötanud 6-10 aastat.
 • Olen õpetajan töötanud 11-15 aastat.
 • Olen õpetajan töötanud 16-20 aastat.
 • Olen õpetajana töötanud rohkem kui 20 aastat.
 • Õpin õpetajaks, aga töökogemust mul veel ei ole.
 • Muu:
Amet ja/või valdkond, millega tegelete:
Kutsealane areng ja kaasatus
Kutsealase arengu ja kaasatuse pädevusvaldkonna fookuses on suhtlemine, koostöö, refleksioon ja enesetäiendamine digitehnoloogia toel. Siin on kokku neli väidet, millega nõustumist või mittenõustumist saate väljendada 6-pallisel skaalal. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris ja kasutage digitehnoloogia terminite sõnastikku.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal. 012345
1Kasutan veebipõhiseid keskkondi suhtlemiseks õppijate, kolleegidega ning vajadusel vanematega.      
2Kasutan digitehnoloogiat kolleegidega kogemuste vahetamiseks ning õpetamispraktika uuendamiseks.      
3Reflekteerin digitehnoloogia mõtestatud rakendamist õppetegevuses (nt ajaveebis, sotsiaalmeedias, kooli kodulehel, vlog, podcast).      
4Kasutan kutsealaseks enesetäiendamiseks digitaalseid allikaid ja digiõppevara või osalen veebipõhistes professionaalsetes õpikogukondades.      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Digiõppevara
Digiõppevara pädevusvaldkonna fookuses on digitaalsete õppematerjalide valimine, loomine ja jagamine. Siin on kokku neli väidet, millega nõustumist või mittenõustumist saate väljendada 6-pallisel skaalal. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris ja kasutage digitehnoloogia terminite sõnastikku.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal. 012345
5Arvestan digiõppevara valimisel ja kasutamisel õppe-eesmärkide, õppemeetodite ja õppijatega.      
6Loon ja/või kasutan digiõppevara, arvestades intellektuaalomandi kaitse põhimõtteid.      
7Süstematiseerin ja jagan digiõppevara õppijate, kolleegide ning vajadusel vanematega.      
8Kaitsen tundlikke isikuandmeid ja järgin privaatsuse põhimõtteid.      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Õpetamine ja õppimine
Õpetamise ja õppimise pädevusvaldkonna fookuses on õpetamiseks ja õppimiseks kasutatava digitehnoloogia haldamine ja rakendamine. Siin on kokku neli väidet, millega nõustumist või mittenõustumist saate väljendada 6-pallisel skaalal. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris ja kasutage digitehnoloogia terminite sõnastikku.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
9Kasutan digitehnoloogiat ja digiõppevara õppimise tõhustamiseks ja õppijate kaasatuse suurendamiseks.      
10Kasutan digitehnoloogiat, et toetada erinevate vajaduste ja võimetega õppijaid.      
11Annan õppijatele ülesandeid koostöös õppimiseks, milles nad kasutavad digitehnoloogiat ja tagasisidestavad üksteist.      
12Kasutan digitehnoloogiat ennastjuhtiva õppija toetamiseks, et võimaldada õppijatel planeerida, jälgida ja reflekteerida oma õppimist.      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Hindamine
Hindamise pädevusvaldkonna fookuses on digitehnoloogia kasutamine hindamise tõhustamiseks. Siin on kokku neli väidet, millega nõustumist või mittenõustumist saate väljendada 6-pallisel skaalal. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris ja kasutage digitehnoloogia terminite sõnastikku.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
13Valin ja kasutan sobilikku digitehnoloogiat (nt. hindamismudelid, Eksamite Infosüsteem, Kahoot, Google Classroom) kujundaval ja kokkuvõtval hindamisel.      
14Kogun, analüüsin ja tõlgendan digitaalseid tõendusmaterjale ja andmeid õppija õppimise kohta.      
15Kasutan digitehnoloogiat (nt. Opiq, eKool, Stuudium) õppijatele ja vajadusel nende vanematele sihipärase ja õigeaegse tagasiside andmiseks.      
16Kasutan digitaalseid andmeid ja õpianalüütikat õppetöö kavandamisel.      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Õppijate võimestamine
Õppijate võimestamise pädevusvaldkonna fookuses on digitehnoloogia kasutamine õppijate aktiivseks kaasamiseks, diferentseerimiseks ja indivualiseerimiseks ning õppijate üldpädevuste toetamiseks. Siin on kokku kolm väidet, millega nõustumist või mittenõustumist saate väljendada 6-pallisel skaalal. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris ja kasutage digitehnoloogia terminite sõnastikku.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
17Kasutan digitehnoloogiat õppijate, sh erivajadustega õppijate toetamiseks, arvestades õppija taustast ning füüsilisest või vaimsest võimekusest tulenevat eripära.      
18Kasutan digitehnoloogiat õppe diferentseerimisel ja individualiseerimisel.      
19Toetan digitehnoloogia abil õppijate üldpädevuste kujundamist lõimituna oma õppeainesse.        
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Õppijate digipädevuse arendamine
Õppijate digipädevuse arendamise pädevusvaldkonna fookuses on õppijatele digitehnoloogia turvalise ja vastutustundliku kasutamise õpetamine info- ja andmekirjaoskuse arendamiseks, suhtluseks ja koostööks digikeskkonnas, digisisu loomiseks ja probleemilahenduseks. Siin on kokku kuus väidet, millega nõustumist või mittenõustumist saate väljendada 6-pallisel skaalal. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris ja kasutage digitehnoloogia terminite sõnastikku.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
20Juhendan õppijaid digivahendite abil infot otsima, hindama ja salvestama.      
21Juhendan õppijaid valima ja kasutama sobivaid digivahendeid suhtlemiseks ja meeskonnatööks.      
22Juhendan õppijaid järgima digisuhtluses kokkulepitud käitumisnorme ja häid tavasid ning haldama oma digitaalset identiteeti.      
23Juhendan õppijaid looma ja muutma digisisu, järgides intellektuaalomandi põhimõtteid.      
24Juhendan õppijaid kasutama digitehnoloogiat turvaliselt ja vastutustundlikult (sh kaitsma enda ja teiste privaatsust ning teadvustama mõju tervisele ja keskkonnale).      
25Juhendan õppijate probleemilahendust digitehnoloogia rakendamisel.      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Lõpetuseks

Palun andke tagasisidet, kuivõrd aitavad eespool toodud väited teil õpetajana oma digipädevusi analüüsida:

Veel mõtteid, ideid, soovitusi…
Опросник для самооценки

Мы составили опросник-образец, который поможет учителям общеобразовательных школ и детского сада проанализировать свою компетентность в сфере цифровых технологий.  Опросник состоит из 25 утверждений, на которые нужно ответить, используя предоставленную шкалу. Утверждения для самооценки основаны на концепции DigCompEdu, разработанной Европейской комиссией и отражающей компетентность учителей в области цифровых технологий, согласно которым «цифровая компетентность» делится на шесть прикладных областей:

 1. профессиональное развитие и деятельность
 2. цифровые учебные материалы
 3. преподавание и обучение
 4. оценивание
 5. поддержка учащихся
 6. развитие цифровой компетентности учащихся

При заполнении опросника следует оценить свою цифровую компетентность, выбрав уровень на основании нижеследующей шкалы в качестве ответа на каждое утверждение:

0 – Не пользуюсь. Я еще не занимался/занималась развитием компетентности в этом вопросе.
1 – Начальный уровень. Я могу объяснить, что это такое, и пробовал/а использовать это в работе.
2 – Я на полпути к уровню уверенного пользователя.
3 – Уверенный пользователь. Это стало для меня привычным и стандартным.
4 – Я на полпути к уровню эксперта.
5 – Эксперт. Я консультант и эксперт в этой области как в своей организации, так и вне её.

Общие данные
Мужчина/Женщина
Возраст:

Пожалуйста, выберите утверждение, которое характеризует вас точнее всего:

 • Я работаю учителем 1–5 лет.
 • Я работаю учителем 6–10 лет.
 • Я работаю учителем 11–15 лет.
 • Я работаю учителем 16–20 лет.
 • Я работаю учителем более 20 лет.
 • Я учусь на учителя, но опыта работы у меня еще нет.
 • Другое:
Должность и/или сфера, которой вы занимаетесь:
Профессиональное развитие и деятельность
В фокусе компетентности профессионального развития и деятельность – общение, сотрудничество, рефлексия и самосовершенствование при помощи цифровых технологий. Здесь четыре утверждения.
Пожалуйста, выберите на шкале уровень, который характеризует вас точнее всего. 012345
1Я применяю веб-среды для общения с учащимися, коллегами и, при необходимости, с родителями.      
2Я использую цифровые технологии для обмена опытом с коллегами и модернизации методов обучения.      
3Я рефлексирую об осознанном применении цифровых технологий в учебной деятельности (например, в блоге, в соцсетях, на сайте школы, в видеоблоге,  в подкасте).      
4Я использую цифровые источники и цифровые учебные материалы, а также участвую в виртуальных профессиональных сообществах для профессионального саморазвития.      
Пожалуйста, приведите пример/примеры этих видов деятельности в своей практике.
Пожалуйста, укажите, какие понятия, выражения или вопросы вызвали замешательство или оказались сложными для понимания.
Цифровые учебные материалы
В фокусе компетентности цифровых учебных материалах – выбор, составление и представление цифровых учебных материалов. Здесь четыре утверждения.
Пожалуйста, выберите на шкале уровень, который характеризует вас точнее всего. 012345
5При выборе и использовании цифровых учебных материалов я учитываю цели обучения, методы обучения и специфику учащихся.      
6Я создаю и/или использую цифровые учебные материалы с учетом принципов защиты интеллектуальной собственности.      
7Я систематизирую цифровые учебные материалы и делюсь ими с учащимся, коллегами и, при необходимости, родителями.      
8Я обеспечиваю защиту конфиденциальных личных данных и соблюдаю принципы сохранения конфиденциальности.      
Пожалуйста, приведите пример/примеры этих видов деятельности в своей практике.
Пожалуйста, укажите, какие понятия, выражения или вопросы вызвали замешательство или оказались сложными для понимания.
Преподавание и обучение
В фокусе компетентности преподавания и обучения – администрирование и применение цифровых технологий, используемых для преподавания и обучения. Здесь четыре утверждения.
Пожалуйста, выберите на шкале уровень, который характеризует вас точнее всего. 012345
9Я использую цифровые технологии и цифровые учебные материалы для повышения эффективности учебы и вовлеченности учащихся.      
10Я использую цифровые технологии для предоставления поддержки учащимся с различными потребностями и способностями.      
11Я даю учащимся задания для совместной работы, в ходе которой они применяют цифровые технологии и предоставляют друг другу обратную связь.      
12Я использую цифровые технологии для поддержки у учащихся навыков  саморегуляции, помогая учащимся планировать и отслеживать свою учебную деятельность и давать по ней обратную связь.      
Пожалуйста, приведите пример/примеры этих видов деятельности в своей практике.
Пожалуйста, укажите, какие понятия, выражения или вопросы вызвали замешательство или оказались сложными для понимания.
Оценивание
В фокусе компетентности оценивания – использование цифровых технологий для повышения эффективности оценивания. Здесь четыре утверждения.
Пожалуйста, выберите на шкале уровень, который характеризует вас точнее всего. 012345
13Я использую цифровые технологии (например, модели оценивания, Eksamite Infosüsteem (EIS), Kahoot, Google Classroom) для формирующего и обобщающего оценивания, а также анализирую, насколько они подходят для учащихся.      
14Я собираю, анализирую и интерпретирую цифровые данные и доказательства для отслеживания прогресса учащихся.      
15Я использую цифровые технологии (например, Opiq, eKool, Stuudium) для предоставления направленной и своевременной обратной связи ученикам и, при необходимости, их родителям.      
16При планировании учебной работы я использую цифровые данные и учебную аналитику.      
Пожалуйста, приведите пример/примеры этих видов деятельности в своей практике.
Пожалуйста, укажите, какие понятия, выражения или вопросы вызвали замешательство или оказались сложными для понимания.
Поддержка учащихся
В фокусе компетентности расширения возможностей учащихся – использование цифровых технологий для активного вовлечения, дифференциации и индивидуализации учащихся, а также для развития общих компетенций учащихся. Здесь четыре утверждения.
Пожалуйста, выберите на шкале уровень, который характеризует вас точнее всего. 012345
17Я применяю цифровые технологии для оказания поддержки учащимся, в том числе учащимся с особыми потребностями, с учетом особенностей, обусловленных семейной ситуацией, а также физическими и умственными способностями учащихся.      
18Я применяю цифровые технологии для дифференциации и индивидуализации обучения.      
19Я интегрирую применение цифровых технологий в преподование своего предмета с целью поддержать развитие общих компетенций учащихся.      
Пожалуйста, приведите пример/примеры этих видов деятельности в своей практике.
Пожалуйста, укажите, какие понятия, выражения или вопросы вызвали замешательство или оказались сложными для понимания.
Развитие цифровой компетентности учащихся
В фокусе компетентности развития цифровой компетентности учащихся – обучение учащихся безопасному и ответственному использованию цифровых технологий для развития информационной грамотности, общения и сотрудничества в цифровой среде, создания цифрового контента и решения проблем. Здесь четыре утверждения.
Пожалуйста, выберите на шкале уровень, который характеризует вас точнее всего. 012345
20Я обучаю учеников, как искать, оценивать и сохранять информацию при помощи цифровых средств.      
21Я обучаю учеников, как выбирать и использовать цифровые средства для общения и групповой работы.      
22Я обучаю учеников, как соблюдать оговоренные и установленные нормы поведения в цифровом общении и управлять своей цифровой идентичностью.      
23Я обучаю учеников, как создавать и изменять цифровой контент с соблюдением принципов интеллектуальной собственности.      
24Я обучаю учеников безопасному и ответственному использованию цифровых технологий (в том числе, как соблюдать свою и чью-то еще конфиденциальность и осознавать влияние цифровых технологий на здоровье и окружающую среду).      
25Я обучаю учеников при помощи цифровых технологий находить решения для технических и жизненных проблем.      
Пожалуйста, приведите пример/примеры этих видов деятельности в своей практике.
Пожалуйста, укажите, какие понятия, выражения или вопросы вызвали замешательство или оказались сложными для понимания.
Заключение
Пожалуйста, дайте обратную связь: насколько приведенные выше утверждения помогут вам в анализе своей цифровой компетентности как учителя?
Другие мысли, идеи, рекомендации …
Üldinfo

Te olete:

 • Naine
 • Mees
 • Ei soovi vastata
Vanus:

 Palun valige kõige paremini enda kohta käiv väide ja märkige kommentaaris täisaastates oma tööstaaž.

 • Olen kõrghariduses akadeemilise töötajana töötanud kuni 5 aastat.
 • Olen kõrghariduses akadeemilise töötajana töötanud 6-10 aastat.
 • Olen kõrghariduses akadeemilise töötajana töötanud 11-15 aastat.
 • Olen kõrghariduses akadeemilise töötajana töötanud 16-20 aastat.
 • Olen kõrghariduses akadeemilise töötajana töötanud rohkem kui 20 aastat.

Amet:

 • Õpetaja
 • Nooremlektor
 • Lektor
 • Kaasprofessor
 • Professor
 • Nooremteadur
 • Teadur
 • Muu:
Valdkond, millega tegelete:
Kutsealane areng ja kaasatus
Kutsealase arengu ja kaasatuse pädevusvaldkonna fookuses on suhtlemine, koostöö, refleksioon ja enesetäiendamine digitehnoloogia toel. Siin on kokku viis väidet, millega nõustumist või mittenõustumist saate väljendada 6-pallisel skaalal. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris ja kasutage digitehnoloogia terminte sõnastikku.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal. 012345
1Kasutan veebipõhiseid keskkondi suhtlemiseks õppijate, kolleegidega ning vajadusel õppijat ümbritsevate inimestega.      
2Kasutan digitehnoloogiat kolleegidega kogemuste vahetamiseks ning õpetamispraktika uuendamiseks.      
3Reflekteerin digitehnoloogia mõtestatud rakendamist õppetegevuses.      
4Kasutan kutsealaseks enesetäiendamiseks digitaalseid allikaid ja digiõppevara või osalen veebipõhistes professionaalsetes õpikogukondades.      
5Kasutan digitehnoloogiat teadusalaseks tegevuseks.      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Digiõppevara
Digiõppevara pädevusvaldkonna fookuses on digitaalsete õppematerjalide valimine, loomine ja jagamine. Siin on kokku viis väidet, millega nõustumist või mittenõustumist saate väljendada 6-pallisel skaalal. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris ja kasutage digitehnoloogia terminte sõnastikku.
 Palun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal. 012345
6Arvestan digiõppevara valimisel ja kasutamisel õppe-eesmärkide, õppemeetodite ja õppijatega.      
7Loon ja/või kasutan digiõppevara, arvestades intellektuaalomandi kaitse põhimõtteid.      
8Süstematiseerin ja/või jagan digiõppevara õppijate ja kolleegidega.      
9Kaitsen tundlikke isikuandmeid ja järgin privaatsuse põhimõtteid.      
10

Kasutan erialast digitehnoloogiat (riist- või tarkvara).

      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Õpetamine ja õppimine
Õpetamise ja õppimise pädevusvaldkonna fookuses on õpetamiseks ja õppimiseks kasutatava digitehnoloogia haldamine ja rakendamine. Siin on kokku neli väidet, millega nõustumist või mittenõustumist saate väljendada 6-pallisel skaalal. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris ja kasutage digitehnoloogia terminte sõnastikku.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
11Kasutan digitehnoloogiat ja digiõppevara õppimise tõhustamiseks ja õppijate kaasatuse suurendamiseks.      
12Kasutan digitehnoloogiat, et toetada erinevate vajaduste ja võimetega õppijaid.      
13Annan õppijatele ülesandeid koostöös õppimiseks, milles nad kasutavad digitehnoloogiat ja tagasisidestavad üksteist.      
14Kasutan digitehnoloogiat ennastjuhtiva õppija toetamiseks, et võimaldada õppijatel planeerida, jälgida ja reflekteerida oma õppimist.      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Hindamine
Hindamise pädevusvaldkonna fookuses on digitehnoloogia kasutamine hindamise tõhustamiseks. Siin on neli väidet, millega nõustumist või mittenõustumist saate väljendada 6-pallisel skaalal. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris ja kasutage digitehnoloogia terminte sõnastikku.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
15Valin ja kasutan sobilikku digitehnoloogiat (nt. hindamismudelid, Moodle, eDidaktikum, Blackboard, Kahoot, Google Classroom) kujundaval ja kokkuvõtval hindamisel.      
16Kogun, analüüsin ja tõlgendan digitaalseid tõendusmaterjale ja andmeid õppija õppimise kohta.      
17Kasutan digitehnoloogiat (nt. Moodle, eDidaktikum) õppijatele sihipärase ja õigeaegse tagasiside andmiseks.      
18Kasutan digitaalseid andmeid ja/või õpianalüütikat õppetöö kavandamisel.      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Õppijate võimestamine
Õppijate võimestamise pädevusvaldkonna fookuses on digitehnoloogia kasutamine õppijate aktiivseks kaasamiseks, diferentseerimiseks ja indivualiseerimiseks. Siin on kokku kaks väidet, millega nõustumist või mittenõustumist saate väljendada 6-pallisel skaalal. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris ja kasutage digitehnoloogia terminte sõnastikku.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
19Kasutan digitehnoloogiat õppijate, sh vajadusel erivajadustega õppijate toetamiseks.      
20Kasutan digitehnoloogiat õppe diferentseerimisel ja individualiseerimisel.      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Õppijate digipädevuse arendamine
Õppijate digipädevuse arendamise pädevusvaldkonna fookuses on õppijatele digitehnoloogia turvalise ja vastutustundliku kasutamise juhendamine info- ja andmekirjaoskuse arendamiseks, suhtluseks ja koostööks digikeskkonnas, digisisu loomiseks ja probleemilahenduseks. Siin on kokku seitse väidet, millega nõustumist või mittenõustumist saate väljendada 6-pallisel skaalal. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris ja kasutage digitehnoloogia terminte sõnastikku.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
21Juhendan õppijaid digivahendite abil infot otsima, hindama ja salvestama.      
22Juhendan õppijaid valima ja kasutama sobivaid digivahendeid suhtlemiseks ja meeskonnatööks.      
23Juhendan õppijaid järgima digisuhtluses kokkulepitud käitumisnorme ja häid tavasid ning haldama oma digitaalset identiteeti.      
24Juhendan õppijaid looma ja muutma digisisu, järgides intellektuaalomandi põhimõtteid.      
25Juhendan õppijaid kasutama digitehnoloogiat turvaliselt ja vastutustundlikult (sh kaitsma enda ja teiste privaatsust ning teadvustama mõju tervisele ja keskkonnale).      
26Juhendan õppijate probleemilahendust digitehnoloogia rakendamisel.      
27

Juhendan õppijaid erialase digitehnoloogia (riist- ja tarkvara) kasutamisel.

      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Lõpetuseks

Palun andke tagasisidet, kuivõrd aitavad eespool toodud väited teil õppejõuna oma digipädevusi analüüsida:

Veel mõtteid, ideid, soovitusi…

Laadi alla sobiv küsimustiku formaat

Viimati uuendatud 21. veebruaril 2022a.