Enesehindamise küsimustik

Oleme loonud näidisküsimustiku, mille abil saavad üldhariduskooli õpetajad oma digipädevust analüüsida. Küsimustik koosneb 25 väitest, millele tuleb vastata etteantud skaala alusel. Enesehindamise väited põhinevad Euroopa Komisjoni koostatud õpetajate digipädevuse raamistikul DigCompEdu, mille kohaselt jaguneb digipädevus kuueks rakendusvaldkonnaks:

 1. kutsealane areng ja kaasatus
 2. digiõppevara
 3. õpetamine ja õppimine
 4. hindamine
 5. õppijate võimestamine
 6. õppijate digipädevuse arendamine
 

Küsimustikule vastaja hindab oma digipädevust valides igale väitele vastuseks taseme ette antud skaala alusel:

0 – Ei kasuta. Ma ei ole selle pädevuse arendamisega veel tegelenud.
1 – Alustaja. Ma oskan selgitada, mis see on, ja olen seda ka katsetanud oma töös.
2 – Olen poolel teel tegijaks.
3 – Tegija. See on saanud mulle omaseks ja harjumuspäraseks.
4 – Olen poolel teel eestvedajaks.
5 – Eestvedaja. Olen sellel alal nõustaja ja ekspert nii oma organisatsioonis kui ka väljaspool seda.

Üldinfo
Mees/Naine
Vanus:

Palun valige kõige paremini enda kohta käiv väide:

 • Olen õpetajana töötanud 1-5 aastat.
 • Olen õpetajan töötanud 5-10 aastat.
 • Olen õpetajana töötanud üle 10 aasta.
 • Õpin õpetajaks, aga töökogemust mul veel ei ole.
 • Muu:
Amet ja/või valdkond, millega tegelete:
Kutsealane areng ja kaasatus
Kutsealase arengu ja kaasatuse pädevusvaldkonna fookuses on suhtlemine, koostöö, refleksioon ja enesetäiendamine digitehnoloogia toel. Siin on kokku neli väidet. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal. 012345
1Kasutan veebipõhiseid keskkondi suhtlemiseks õppijate, kolleegidega ning vajadusel vanematega.      
2Kasutan digitehnoloogiat kolleegidega kogemuste vahetamiseks ning õpetamispraktika uuendamiseks.      
3Reflekteerin digitehnoloogia mõtestatud rakendamist õppetegevuses (nt ajaveebis, sotsiaalmeedias, kooli kodulehel, vlog, podcast).      
4Kasutan digitaalseid allikaid ja digiõppevara ning osalen veebipõhistes professionaalsetes õpikogukondades kutsealaseks enesetäiendamiseks.      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Digiõppevara
Digiõppevara pädevusvaldkonna fookuses on digitaalsete õppematerjalide valimine, loomine ja jagamine. Siin on kokku neli väidet. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal. 012345
5Arvestan digiõppevara valimisel ja kasutamisel õppe-eesmärkide, õppemeetodite ja õppijatega.      
6Loon ja/või kasutan digiõppevara, arvestades intellektuaalomandi kaitse põhimõtteid.      
7Süstematiseerin ja jagan digiõppevara õppijate, kolleegide ning vajadusel vanematega.      
8Kaitsen tundlikke isikuandmeid ja järgin privaatsuse põhimõtteid.      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Õpetamine ja õppimine
Õpetamise ja õppimise pädevusvaldkonna fookuses on õpetamiseks ja õppimiseks kasutatava digitehnoloogia haldamine ja rakendamine. Siin on kokku neli väidet. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
9Kasutan digitehnoloogiat ja digiõppevara õppimise tõhustamiseks ja õppijate kaasatuse suurendamiseks.      
10Kasutan digitehnoloogiat, et toetada erinevate vajaduste ja võimetega õppijaid.      
11Annan õppijatele ülesandeid koostöös õppimiseks, milles nad kasutavad digitehnoloogiat ja tagasisidestavad üksteist.      
12Kasutan digitehnoloogiat ennastjuhtiva õppija toetamiseks, et võimaldada õppijatel planeerida, jälgida ja reflekteerida oma õppimist.      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Hindamine
Hindamise pädevusvaldkonna fookuses on digitehnoloogia kasutamine hindamise tõhustamiseks. Siin on kokku neli väidet. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
13Kasutan digitehnoloogiat (nt. hindamismudelid, Eksamite Infosüsteem, Kahoot, Google Classroom) kujundaval ja kokkuvõtval hindamisel, analüüsin selle sobilikkust.      
14Kogun, analüüsin ja tõlgendan digitaalseid tõendusmaterjale ja andmeid õppija õppimise kohta.      
15Kasutan digitehnoloogiat (nt. Opiq, eKool, Stuudium) õppijatele ja vajadusel nende vanematele sihipärase ja õigeaegse tagasiside andmiseks.      
16Kasutan digitaalseid andmeid ja õpianalüütikat õppetöö kavandamisel.      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Õppijate võimestamine
Õppijate võimestamise pädevusvaldkonna fookuses on digitehnoloogia kasutamine õppijate aktiivseks kaasamiseks, diferentseerimiseks ja indivualiseerimiseks ning õppijate üldpädevuste toetamiseks. Siin on kokku kolm väidet. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
17Kasutan digitehnoloogiat õppijate, sh erivajadustega õppijate toetamiseks, arvestades õppija taustast ning füüsilisest või vaimsest võimekusest tulenevat eripära.      
18Kasutan digitehnoloogiat õppe diferentseerimisel ja individualiseerimisel.      
19Toetan digitehnoloogia abil õppijate üldpädevuste kujundamist lõimituna oma õppeainesse.        
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Õppijate digipädevuse arendamine
Õppijate digipädevuse arendamise pädevusvaldkonna fookuses on õppijatele digitehnoloogia turvalise ja vastutustundliku kasutamise õpetamine info- ja andmekirjaoskuse arendamiseks, suhtluseks ja koostööks digikeskkonnas, digisisu loomiseks ja probleemilahenduseks. Siin on kokku kuus väidet. Vajadusel selgitage oma valikut kommentaaris.
NrPalun valige teid kõige paremini iseloomustav tase skaalal.012345
20Juhendan õppijaid digivahendite abil infot otsima, hindama ja salvestama.      
21Juhendan õppijaid valima ja kasutama sobivaid digivahendeid suhtlemiseks ja meeskonnatööks.      
22Juhendan õppijaid järgima digisuhtluses kokkulepitud käitumisnorme ja häid tavasid ning haldama oma digitaalset identiteeti.      
23Juhendan õppijaid looma ja muutma digisisu, järgides intellektuaalomandi põhimõtteid.      
24Juhendan õppijaid kasutama digitehnoloogiat turvaliselt ja vastutustundlikult (sh kaitsma enda ja teiste privaatsust ning teadvustama mõju tervisele ja keskkonnale).      
25Juhendan õppijaid leidma digitehnoloogia abil lahendusi tehnilistele ja elulistele probleemidele.      
Palun tooge mõni näide nende tegevuste kohta oma praktikas.
Palun tooge välja, millised mõisted, väljendid ja küsimused tekitasid segadust või millest oli keeruline aru saada.
Lõpetuseks

Palun andke tagasisidet, kuivõrd aitavad eespool toodud väited teil õpetajana oma digipädevusi analüüsida:

Veel mõtteid, ideid, soovitusi…