Õpetaja digipädevusmudel

1. KUTSEALANE ARENG JA KAASATUS

Suhtlemine, koostöö, refleksioon ja enesetäiendamine digitehnoloogia toel.

Digitehnoloogiate kasutamine, et tõhustada organisatsioonisisest suhtlust õppijate, kolleegide ja vajadusel vanemate vahel.

Digitehnoloogia kasutamine kolleegidega koostöö tegemiseks, teadmiste ja kogemuste vahetamiseks ning õpetamispraktika uuendamiseks nii oma töökohal kui ka laiemalt.

Digitehnoloogia mõtestatud rakendamise reflekteerimine – kirjeldamine, analüüs, hindamine ja arutelu.

Digitaalsete allikate, digiõppevara ja võrgustike kasutamine pidevaks kutsealaseks enesearendamiseks.

2. DIGIÕPPEVARA

Digitaalsete õppematerjalide valimine, loomine ja jagamine.

Õppimiseks sobiva digiõppevara otsimine, hindamine ja õpetamiseks valimine, arvestades konkreetseid õppe-eesmärke, sisu, õppemeetodeid ning õppijate, õpetajate ja õpikeskkonna eripära.

Iseseisvalt või koostöös uue digisisu loomine ja kasutamine ning vabavaralise ja muu sarnase kasutusloaga digiõppevara muutmine ja kohandamine, kaasa arvatud korrektne viitamine ning litsentsimine.

Digiõppevara korrastamine ning õppijatele, vanematele ja kolleegidele kättesaadavaks tegemine. Tundliku digitaalse sisu kaitsmine, privaatsuse põhimõtete järgimine.

3. ÕPETAMINE JA ÕPPIMINE

Õpetamiseks ja õppimiseks kasutatava digitehnoloogia haldamine ja rakendamine.

Digitehnoloogia ja -õppevara kasutamine õpetamise tõhustamiseks. Uute õppemeetodite väljatöötamine ja katsetamine.

Digitehnoloogia kasutamine õppijate juhendamisel ja nõustamisel. Uute juhendamis- ja toetamisvõimaluste arendamine ja katsetamine.

Digitehnoloogiate kasutamine õppijate koostöö edendamiseks, ülesannete lahendamisel, suhtlemisel ja ühise teadmusloome toetamisel.

Digitehnoloogiate kasutamine ennastjuhtiva õppija toetamiseks, et võimaldada õppijatel oma õpiprotsessi planeerida, jälgida ja reflekteerida, pakkuda tõendeid edasijõudmise kohta ning aidata leida lahendusi õppimise tõhustamiseks.

4. HINDAMINE

Digitehnoloogia kasutamine hindamise tõhustamiseks.

Digitehnoloogia kasutamine õppimist toetavaks ja kokkuvõtvaks hindamiseks, suurendades hindamismeetodite mitmekülgsust ja sobilikkust.

Digitaalsete tõendusmaterjalide ja andmete kogumine, analüüsimine ning tõlgendamine õppija õpitegevuse kohta.

Digitehnoloogia kasutamine õppijatele sihipärase ja õigeaegse tagasiside andmiseks. Õpetamispraktikate arendamine ning õppijate ja vanemate nõustamine toetudes digitehnoloogia abil kogutud andmete analüüsile.

5. ÕPPIJATE VÕIMESTAMINE

Digitehnoloogia kasutamine õppijate aktiivseks kaasamiseks, diferentseerimiseks ja indivualiseerimiseks ning õppijate üldpädevuste toetamiseks.

Digitehnoloogia kasutamine kaasava hariduse rakendamiseks, tagades õppematerjalide ja -tegevuse kättesaadavuse kõigile (sh erivajadustega õppijatele), arvestades õppijate ootuste, võimete ja vajadustega.

Digitehnoloogia kasutamine õppe diferentseerimisel ja individualiseerimisel, arvestades õppijate õpivajadusi ja eesmärke.

Digitehnoloogia rakendamine õppijate üldpädevuste toetamiseks. Õppijate aktiivseks kaasamiseks rakendatakse digitehnoloogia abil õppeprotsessis uurimusliku, probleem- ja projektõppe põhimõtteid.

6. ÕPPIJATE DIGIPÄDEVUSE ARENDAMINE

Õppijatele digitehnoloogia turvalise ja vastutustundliku kasutamise õpetamine info- ja andmekirjaoskuse arendamiseks, suhtluseks ja koostööks digikeskkonnas, digisisu loomiseks ja probleemilahenduseks.

Tegevuste, ülesannete ja hindamise kasutamine õppeprotsessis, mis suunab õppijaid andmeid, infot ja digisisu otsima, sirvima, filtreerima, hindama ja haldama.

Tegevuste, ülesannete ja hindamise kasutamine õppeprotsessis, mis suunab õppijaid suhtlema, infot, andmeid ja digisisu jagama, koostööd tegema, ühiskonnaelus aktiivselt digivahendite abil osalema, järgides digisuhtluses viisaka käitumise norme ja häid tavasid.

Tegevuste, ülesannete ja hindamise kasutamine õppeprotsessis, mis suunab õppijaid uut digisisu arendama ja kohandama, järgides autoriõiguse põhimõtteid ja litsentsitingimusi.

Tegevuste, ülesannete ja hindamise kasutamine õppeprotsessis, mis suunab õppijaid digiseadmeid ja digisisu ohutult ja vastutustundlikult kasutama, sh isikuandmeid, privaatsust, tervist ja heaolu kaitsma.

Tegevuste, ülesannete ja hindamise kasutamine õppeprotsessis, mis suunab õppijaid töö- ja isiklikus elus esinevate probleemide, aga ka tehniliste probleemide lahendamisel digitehnoloogia võimalusi loovalt kasutama, samal ajal analüüsides oma digipädevust.

Lisainfo

Mudeli juurde kuulub seletuskiri ja kasutatud terminoloogia on lahti seletatud sõnastikus.