Selfie for Teachers

Selfie for Teachers on veebipõhine õpetaja eneserefleksiooni vahend, mille abil saab 20-30 minutiga teada oma digipädevuse hetketaseme kuueastmelisel skaalal (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Lisaks pakub hindamisvahend soovitusi, kuidas jõuda teie jaoks oluliste oskuste osas järgmisele tasemele. Küsimustik on anonüümne, aga koolil on võimalik saada oma õpetajate kohta koondaruanne, et kavandada koolitusi ja muid arendusmeetmeid. Õpetajate anonüümsuse tagamiseks saab taolise aruande vaid see kool, mille õpetajatest vähemalt 60% osales katsetamises. NB! Kool ei saa näha ühegi õpetaja tulemusi eraldi, üksnes kõigi õpetajate keskmisi. 

SELFIE for Teachers on loodud Euroopa Liidu uurimisinstituudi JRC Seville poolt, kaasates rohkem kui 10 riigi eksperte.

Vahendit on katsetatud rohkem kui 1500 õpetajaga neljas riigis (Eestis, Itaalias, Leedus ja Portugalis). Eestikeelne küsimustik koosneb 32 mõõdikust, mis on jaotatud kuude pädevusvaldkonda DigCompEdu mudelist lähtudes (vt. ka Eesti õpetaja digipädevusmudelit). Need valdkonnad on:

  1. Professionaalne areng ja kaasatus
  2. Digiõppevara loomine ja kasutamine
  3. Õpetamine ja õppimine digiajastul
  4. Hindamine digikeskkonnas
  5. Õpilaste võimestamine digiõppes
  6. Õpilaste digipädevuse arendamine

Tähelepanu

Registreeri oma kool ja täida Selfie for Teachers küsimustik siin: https://educators-go-digital.jrc.ec.europa.eu

Küsimusi keskkonna kasutamise kohta saab eesitada aadressil digipadevus@harno.ee

Veebiseminar