autoriõigus

/copyright/

autorile kuuluvate isiklike ja varaliste õiguste kogum. Autoriõigused tekivad autori loodud kirjandus-, kunsti- või teadusteosele selle loomise hetkest automaatselt. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused, mis määravad kindlaks autori õiguse lubada või keelata oma teose kasutamist ning kasutamise tingimused. Autoriõigused kehtivad kuni 70 aastat peale autori surma, v.a õigus teose autorsusele, autori nimele, au ja väärikuse kaitsele ning teose pealkirjale, mis on tähtajatud. Üldiselt on teose kasutamiseks vajalik autori või autoriõiguste omaja nõusolek, v.a kui

  • nõusolekuta kasutamise erand tuleb õigusaktist (nt autoriõiguse seaduse § 19, teose vaba kasutamine teaduslikul ja hariduslikul eesmärgill)
  • autor on oma teose teinud kättesaadavaks mõne avatud sisulitsentsi alusel (nt Creative Commons litsentsiga
  • tegemist on nö avaliku teosega (vt autoriõiguse seaduse § 5 mõttes.

Erandi puhul on väga oluline teha endale selgeks selle kasutamise tingimused.