LÕK digipädevusmudel

1. INFO- JA ANDMEKIRJAOSKUS

Õppija sisestab õpetaja abiga teemakohaseid võtmesõnu otsimootorisse ning leiab vajalikud materjalid ja teabeallikad juhendaja abil üles.


Õppija salvestab õpetaja juhendamisel internetist leitud infot/materjale ja kasutab järjehoidjariba.

Õppija mõistab selgituste abil teabe kriitilise hindamise vajalikkust, hindab teabeallikate objektiivsust, kasutades selleks õpetaja abi.

Õppija salvestab ja taasesitab leitud teavet ja lihtsamat digitaalset sisu, kasutades õpetaja abi.

Õpilane korrastab õpetaja abiga leitud digimaterjale.

2. SUHTLUS JA KOOSTÖÖ DIGIKESKKONNAS

Õppija suhtleb vanemate, õpetajate ja kaasõppijatega, kasutades digivahendeid ja eakohaseid rakendusi viisakusreegleid järgides.

Õppija suhtleb õpetaja suunamisel piiratud ja avatud kasutajaskonnaga digikeskkondades.

Õppija jagab leitud teavet ja loodud sisu valitud digikeskkonnas ja piiratud kasutajaskonnaga veebikeskkondades, kasutades õpetaja abi.

Õppija kasutab kooli õppeinfosüsteemi, kasutades vajaduse korral õpetaja abi.

Õppija kasutab õppimiseks kooli pakutud digikeskkondi, kasutades vajaduse korral õpetaja abi (pilveteenused).

Õppija teeb teistega koostööd etteantud keskkonnas, kasutades õpetaja abi.

Õppija loob koostöös kaasõppijatega interaktiivset digitaalset sisu, kasutades õpetaja abi.

Õpetaja juhendamisel mõistab ja rakendab õppija kokkulepitud käitumisnorme privaatses ja avalikus digikeskkonnas.

Õppija mõistab ja selgitab suunavate küsimuste abil, millised võivad olla digisuhtluses ebaeetilise käitumise tagajärjed.

Õppija mõistab suunavate küsimuste abil, mis on virtuaalne identiteet ja digitaalne jalajälg.

Õppija mõistab, kaitseb ja kujundab oma digitaalset jalajälge, vajaduse korral kasutab õpetaja abi.

3. DIGISISU LOOMINE

Õppija loob ja vormindab õpetaja abiga lihtsamat digisisu.

Õppija teeb enda ja teiste loodud digisisus muudatusi, kasutades õpetaja abi.

Õppija on teadlik, et internetis kättesaadav digitaalne materjal võib olla autoriõigustega kaitstud.

Õppija kasutab oma töös korrektset viitamist, arvestab autoriõiguse häid tavasid kasutades õpetaja abi.

Õppija kasutab õppetöös õpetaja abiga lihtsamaid programmeerimiskeskkondi ja robootikavahendeid.

Õppija koostab õpetaja abiga lihtsamaid programme, plokk-skeeme, animatsioone.

4. DIGITURVALISUS

Õppija rakendab oma seadmete ja digitaalse sisu kaitseks lihtsamaid turvameetmeid, kasutades vajaduse korral õpetaja juhendamist.

Õppija oskab suunavate küsimuste abil põhjendada, miks ei tohi enda ja teiste kohta avaldada avalikus keskkonnas delikaatset infot.

Õppija ei avalda delikaatset teavet enda ja teiste kohta avalikus keskkonnas.

Õppija tunneb isikuandmete ja privaatsuse kaitsmise olulisemaid põhimõtteid.

Õppija kasutab õpetaja suunamisel digitehnoloogiat tervist hoidvalt (oskab valida õige istumisasendi, seadme kasutamise kestuse ja kohta).

Abistavate küsimuste toel kirjeldab õppija digivahendi väärkasutamisest tekkivaid terviseriske.

Õppija mõistab õpetaja selgituste toel, et digitehnoloogia kasutamine mõjutab keskkonda.

Õppija rakendab digitehnoloogiat energia- ja ressursisäästlikult ning kirjeldab suunavate küsimuste toel selle kasutamisega seotud positiivseid ja negatiivseid keskkonnamõjusid.

5. PROBLEEMILAHENDUS

Õppija otsib abi, kui digivahend või -rakendus ei tööta.

Õppija tuvastab ja lahendab lihtsamaid probleeme, mis tekivad, kui digivahendid, programmid või rakendused ei tööta.

Õppija valib sobiva digilahenduse etteantud ülesande lahendamiseks, kasutades õpetaja abi.

Õppija kasutab õpetaja abiga digitehnoloogiat pildistamisel ja filmimisel.

Õppija kasutab digitehnoloogiat loomingulisel eesmärgil.

Õppija kirjeldab suunavate küsimuste toel oma digipädevuse taset ja arenguvõimalusi.

Digipädevusmudeli rakendamise lihtsustamiseks on loodud abimaterjal õpetajale, kus on kirjeldatud pädevuste hindamiskriteeriumid kooliastmete kaupa. Mudeli juurde kuulub seletuskiri ja kasutatud terminoloogia on lahti seletatud sõnastikus.