ajaveeb / veebipäevik / blogi

regulaarselt uute postitustega täienev veebileht, kus postitused on tagurpidi ajalises järjekorras – esimesena ilmub alati viimasena lisatud tekst, foto või audioklipp. Lugejatel on võimalik postitusi kommenteerida, vanemad postitused kogutakse arhiivi…

algoritm

probleemi lahendamiseks vajalik juhiste hulk, mida mehaaniliselt (st. ilma loovust rakendamata) järgides on võimalik jõuda soovitud tulemuseni…

ühine teadmusloome

koostööprotsess, mille käigus luuakse või muudetakse avalikult kättesaadavat teadmust digikeskkonnas taaskasutatavate kognitiivsete artefaktide (nt tekstidokumendid, veebilehed, Vikipeedia artiklid) kujul, mis sünnivad ühisel eesmärgil toimunud arutelude, ajurünnakute ja projektide tulemusena…

õpihaldussüsteem

veebipõhine serveritarkvara, mis on loodud spetsiaalselt õppesisu (nt õppematerjalid, harjutused, testid) ja õppeprotsesside (nt juhendamine, tagasiside, arutelud, kodutööd, rühmatöö, hindamine) haldamiseks…

vabavara

tasuta tarkvara, enamasti kasutamise kitsendusteta (nt võimaldab kopeerimist, levitamist ja muutmist)…

turvameede

riski ettenägev ja kahandav abinõu (nt nutiseadme ekraanilukustus salasõnaga)…

delikaatne digisisu

selline digisisu, mis sisaldab eriliigilisi isikuandmeid (nt terviseandmeid), turva- või ärisaladusi

refleksioon

oma kogemuse kirjeldamine, analüüsimine, hindamine ja seoste loomine ning järelduste tegemine, et kavandada edasisi tegevusi…

pädevus

inimese tõendatud suutlikkus rakendada õpitud teadmisi, oskusi ja muid isikuomadusi (nt motivatsioon, hoiakud, püsivus) ülesannete lahendamiseks tööl või muus elulises olukorras…

programmikood

arvutiprogrammi käsud teksti või visuaalsel kujul (sh tarkvara lähtekood)